Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 1

PREFACE
NOTES

0001  a
0003  a
0005  aMzuka
0007  aMhasaspati
0009  akANDa
0011  akUrca
0013  akravyAda
0015  akSaka
0017  akSayatva
0019  akSarya
0021  akSibhU
0023  akhidrayAma
0025  agastidru
0027  aguNa
0029  agnika
0031  agnitap
0033  agnimant
0035  agnizikhA
0037  agnihotra
0039  agra
0041  agranakha
0043  agregA
0045  aghAtin
0047  aGkakaraNa
0049  aGkuzagraha
0051  aGga
0053  aGgaloDya
0055  aGgira
0057  aGgula
0059  aGghrivalli
0061  acitta
0063  acchandasam
0065  acyutadanta
0067  ajaka
0069  ajapAd
0071  ajahA
0073  ajinapatrA
0075  ajoSya
0077  aJj
0079  aJjanaka
0081  aJjaHsava
0083  aTTapatibhA
0085  aNuka
0087  aNvI
0089  atasa
0091  atikatha
0093  atigraha
0095  atithikriyA
0097  atinidram
0099  atibAhu
0101  atiyAja
0103  ativikaTa
0105  atizobhana
0107  atIkSNa
0109  atna
0111  atyalpa
0113  atra
0115  ativat
0117  atha
0119  atharvabhUt
0121  ad
0123  adarza
0125  adas
0127  aditija
0129  adRpta
0131  addhA
0133  adyatana
0135  adrirAja
0137  adhaHkara
0139  adharakaNTh
0141  adhastana
0143  adhi
0145  adhikatva
0147  adhikArin
0149  adhijyotiSa
0151  adhimAMsaka
0153  adhivinnA
0155  adhIzvara
0157  adhyakSaram
0159  adhyasthi
0161  adhyUDha
0163  adhvarakarm
0165  an
0167  anagnatA
0169  anatiprazny
0171  anantabhaTT
0173  ananyaja
0175  anapnas
0177  anarthanAzi
0179  anavabhrarA
0181  nasa
0183  anAgohatyA
0185  anAnudiSTa
0187  anAyus
0189  anASTra
0191  animiSa
0193  anilakumAra
0195  anIkavant
0197  anu
0199  anukAGkSin
0201  anuga
0203  anucAraka
0205  anuda
0207  anunAsikatv
0209  anupAlana
0211  anubandhana
0213  anumadhyama
0215  anuyAtrika
0217  anurUpeNa
0219  anuvartin
0221  anuvitti
0223  anuzikSin
0225  anuSNagu
0227  anusvAra
0229  anUdhas
0231  anRtadeva
0233  anenas
0235  antaHkaraNa
0237  antaHpurAdh
0239  antar
0241  antara
0243  antaragni
0245  antarAMsa
0247  antarita
0249  antarjAnu
0251  antarvAvat
0253  anti
0255  antodAtta
0257  andhaka
0259  andhula
0261  annAda
0263  anyaka
0265  anyatastya
0267  anyathAkAra
0269  anyaliGgaka
0271  anyonyAbhA
0273  anvavAyana
0275  anveSa
0277  apakAma
0279  apacarita
0281  apatyatA
0283  apanaya
0285  apamUrdhan
0287  aparatA
0289  aparAdhabha
0291  apareNa
0293  apavAdin
0295  apazraya
0297  apastambha
0299  apAka
0301  apAnadA
0303  apAvRti
0305  api
0307  api
0309  apibhAga
0311  apUrva
0313  apoha
0315  apraketa
0317  aprativIrya
0319  aprayANi
0321  apsarastIrt
0323  aphena
0325  abjaja
0327  abhakta
0329  abhika
0331  abhigamya
0333  abhijAta
0335  abhitApa
0337  abhidyA
0339  abhinyAsa
0341  abhibhASya
0343  abhimAnita
0345  abhiyoktavy
0347  abhivarSaNa
0349  abhizaticAt
0351  abhiSeNa
0353  abhisaraNa
0355  abhIka
0357  abhUmija
0359  abhyamita
0361  abhyAdAna
0363  abhyutthAyi
0365  abhraMliha
0367  am
0369  amantu
0371  amariSNu
0373  amAt
0375  amitraghAti
0377  amatra
0379  amRta
0381  amRtabandhu
0383  amena
0385  ambarISaput
0387  ambucArin
0389  ambhRNa
0391  amlaloNI
0393  ayanadevatA
0395  ayasmaya
0397  ayugmacchada
0399  ayoni
0401  ar
0403  ara
0405  araNIketu
0407  arati
0409  araru
0411  arAyakSayaNa
0413  ariSaNya
0415  arIhaNa
0417  aruNita
0419  aretas
0421  arkacikitsA
0423  arghaTa
0425  arcatri
0427  arch
0429  arj
0431  arNavaja
0433  artha
0435  arthakAma
0437  arthavat
0439  ard
0441  ard
0443  ardhaRca
0445  ardavisarga
0447  arbudin
0449  aryamika
0451  arvAvat
0453  arSaNa
0455  arhatva
0457  alaMkariSNu
0459  alaMpaTa
0461  alAsya
0463  alokyatA
0465  alpamedhas
0467  ava
0469  avakRSTa
0471  avagrahaNa
0473  avajJeya
0475  avatAraka
0477  avadharSya
0479  avanati
0481  avapha
0483  avamArjana
0485  avarastAt
0487  avalakSa
0489  avazas
0491  avasakthikA
0493  avasAyin
0495  avasras
0497  avAntaradiz
0499  avicetana
0501  avimarIsa
0503  avIra
0505  avyaktalakS
0507  az
0509  azakumbhI
0511  azanAyuka
0513  azItika
0515  azokASTamI
0517  azmanmaya
0519  azrimant
0521  azvakarNaka
0523  azvatthila
0525  azvamedhika
0527  azvasAda
0529  azveSita
0531  aSTapAd
0533  aSTAtaya
0535  as
0537  as
0539  as
0541  as
0543  as
0545  asaMzrava
0547  asana
0549  asamAna
0551  asAmi
0553  asidaMSTrak
0555  asumant
0557  asurya
0559  asRj
0561  astamayana
0563  asthanvant
0565  asmadIya
0567  asvara
0569  ah
0571  ahana
0573  ahardRz
0575  ahighna
0577  ahIna
0579  ahorUpa
0581  A
0583  A
0585  AkarSika
0587  AkAzakakSA
0589  AkulatA
0591  Akrandana
0593  AkSepaka
0595  AkhoTa
0597  Agamana
0599  AgAmin
0601  AgnyAdheyik
0603  AghrANa
0605  AcAmaka
0607  Acitika
0609  AjAna
0611  AjJAtar
0613  ATIlaka
0615  ANDaja
0617  AtapavarSya
0619  AtRNNa
0621  Atman
0623  Atmanitya
0625  AtmarAmayog
0627  AtreyAyaNa
0629  AdAtavya
0631  AdikAla
0633  AdityadAsa
0635  AdisUra
0637  Adharmika
0639  AdhijJa
0641  AnakasthalI
0643  Anandayitar
0645  AnukRSTa
0647  AnusAyya
0649  AnvIkSikI
0651  Ap
0653  Ap
0655  Ap
0657  Apa
0659  Apastamba
0661  ApUraNa
0663  Apradivam
0665  AbhAti
0667  AbhUSeNya
0669  Amantrayita
0671  AmitrAyaNa
0673  AmbarISaput
0675  Ayatanavant
0677  AyAmavant
0679  AyudhAgAra
0681  Ayustejas
0683  Aragbadha
0685  Arambhaka
0687  ArAdhanIya
0689  AruSIya
0691  ArohaNika
0693  Artagala
0695  Ardraka
0697  Aryaka
0699  AryAsaGga
0701  AlambAyana
0703  AlApana
0705  Alekhya
0707  Avaya
0709  Avasatha
0711  Avid
0713  AvRti
0715  Azaka
0717  AzAkRta
0719  Azis
0721  AzuSeNa
0723  Azramapada
0725  AzrayaliGga
0727  Azvayujaka
0729  As
0731  As
0733  As
0735  As
0737  Asana
0739  AsAva
0741  Askandana
0743  AsthApana
0745  AsyA
0747  AharanivapA
0749  AhiMsi
0751  AhopuruSikA
0753  i
0755  i
0757  i
0759  i
0761  i
0763  i
0765  i
0767  i
0769  i
0771  i
0773  i
0775  i
0777  i
0779  ikSvAri
0781  ijya
0783  iDA
0785  itarajana
0787  itAsu
0789  iti
0791  itikartavya
0793  ityartham
0795  idam
0797  idAm
0799  idhmabhRti
0801  induka
0803  indra
0805  indrajanana
0807  indrabhUti
0809  indrastut
0811  indriyakAma
0813  ibha
0815  irajyu
0817  irvAruka
0819  iva
0821  iS
0823  iS
0825  iS
0827  iSa
0829  iSuka
0831  iSTakApatha
0833  iSTikA
0835  I
0837  IkS
0839  IkS
0841  IkS
0843  IkSa
0845  ID
0847  Ir
0849  Ir
0851  IrSAlu
0853  Izatva
0855  IzvarakRSNa
0857  ISira
0859  u
0861  u
0863  ukthapatra
0865  ukS
0867  ukh
0869  ugratva
0871  uccakais
0873  uccaiHzrava
0875  ucchettar
0877  ujjayanta
0879  uDupati
0881  utaGka
0883  utkampana
0885  utkuNa
0887  uttamapuruS
0889  uttara
0891  uttaracchad
0893  uttaravallI
0895  uttarottara
0897  utterita
0899  utpatti
0901  utpAtaka
0903  utsa
0905  utsAdana
0907  utsthala
0909  udakamaJjar
0911  udajina
0913  udapeSam
0915  udayin
0917  udavasita
0919  udAraka
0921  udumbaradal
0923  udgiraNa
0925  uddAla
0927  uddharaNa
0929  uddhvaMsa
0931  udbhrAnta
0933  udrekin
0935  udvAhika
0937  unnidra
0939  unmiSa
0941  upaka
0943  upakArin
0945  upakSepaNa
0947  upacara
0949  upajapya
0951  upataptar
0953  upadezatA
0955  upadhAnIya
0957  upanipAta
0959  upapAda
0961  upabhRt
0963  upamAtivani
0965  upayoktavya
0967  upari
0969  upariSTAdbR
0971  upalabhedin
0973  upavAsaka
0975  upazaradam
0977  upasad
0979  upasArya
0981  upasthadagh
0983  upasveda
0985  upAkaraNa
0987  upAdhi
0989  upAyana
0991  upAsitavya
0993  upti
0995  ubhayatra
0997  umlocA
0999  urasvant
1001  urujman
1003  urNanAbha
1005  ulupa
1007  ulbya
1009  uzanA
1011  uSa
1013  uSTrakarNik
1015  uSNISin
1017  U
1019  Udhanya
1021  Urubhinna
1023  Urjasvala
1025  Urd
1027  UrdhvajJu
1029  UrdhvAsita
1031  USaka
1033  Uh
1035  Uh
1037  R
1039  RkSa
1041  Rc
1043  RjISin
1045  RNakAti
1047  Rta
1049  Rtacit
1051  RtavAka
1053  Rtu
1055  Rtumaya
1057  Rtviya
1059  RbhukSa
1061  RSabhaka
1063  RSika
1065  RSiSah
1067  RR
1069  e
1071  ekaRkthin
1073  ekajAti
1075  ekadeza
1077  ekapadi
1079  ekayAvan
1081  ekaviMzati
1083  ekasahasra
1085  ekAdeza
1087  ekAyu
1089  ekaikazya
1091  eta
1093  etadAtmya
1095  eti
1097  enas
1099  elA
1101  evaMrUpa
1103  evaMprakAra
1105  eSTi
1107  ai
1109  aikIya
1111  aina
1113  airAvata
1115  aiSamastana
1117  o
1119  oMkAra
1121  ota
1123  oman
1125  oSTha
1127  au
1129  auDulomi
1131  audanya
1133  auddhatya
1135  aupabAhavi
1137  aupasthAnik
1139  aurdhvadaih
1141  auSadhi

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 03
  p. 04
  p. 05
  p. 06
  p. 07
  p. 08
  p. 09
  p. 10
  p. 11
  p. 12

Notes

(back to top)