Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 2

PREFACE
NOTES

0001  ka
0003  ka
0005  ka
0007  kaMsaka
0009  kakudmikany
0011  kakSa
0013  kakSotthA
0015  kaGkatikA
0017  kacAmoda
0019  kajjaladhva
0021  kaTaka
0023  kaTambarA
0025  kaTuka
0027  kaTuvipaka
0029  kaThola
0031  kANita
0033  kaNTakAla
0035  kaNThaka
0037  kaNDUkarI
0039  katamAla
0041  kaktoya
0043  kathaMbhUta
0045  kathayitavy
0047  kad
0049  kadalaka
0051  kadhaprI
0053  kanakAdhyak
0055  kanIyasa
0057  kandarpaket
0059  kanyakAguNa
0061  kapaTezvarI
0063  kapAlasaMdh
0065  kapibhakSa
0067  kapivallI
0069  kapotapAda
0071  kavandhin
0073  kamaka
0075  kamala
0077  kampa
0079  kambalacArA
0081  kar
0083  kar
0085  kar
0087  kar
0089  kar
0091  kar
0093  kar
0095  kar
0097  kar
0099  kar
0101  kar
0103  kar
0105  karaka
0107  karaT
0109  karaNDaka
0111  karabhapriy
0113  karasna
0115  karimukha
0117  karundhaka
0119  karkaTazRGg
0121  karkazaccha
0123  karNakaNDU
0125  karNamala
0127  karNikAcala
0129  kart
0131  kartar
0133  kardama
0135  karburaphal
0137  karmaNyabhu
0139  karmapravAd
0141  karmAntara
0143  karS
0145  karS
0147  karS
0149  karSaNa
0151  kal
0153  kalakaNTha
0155  kalabhavall
0157  kalahakAra
0159  kalAkanda
0161  kalApUra
0163  kalikApUrva
0165  kaluSAy
0167  kalp
0169  kalp
0171  kalp
0173  kalpa
0175  kalpaka
0177  kalpin
0179  kalyANaka
0181  kavacahara
0183  kavi
0185  kaviy
0187  kazoka
0189  kaSAya
0191  kaSTakAraka
0193  kahaya
0195  kAkacchadi
0197  kakamAcikA
0199  kAkila
0201  kAGkSa
0203  kAcamaNi
0205  kAJcI
0207  kANDa
0209  kANDahIna
0211  kAtyAyanIya
0213  kAntaka
0215  kAndizIka
0217  kApota
0219  kAma
0221  kAmatAla
0223  kamaphala
0225  kamarekhA
0227  kAmAlikA
0229  kAmpIlaka
0231  kAyaka
0233  kAraka
0235  kAraNa
0237  kArAgAra
0239  kAruka
0241  kArttika
0243  kArmukabhRt
0245  kAryazabdik
0247  kArSmarya
0249  kAla
0251  kAlaka
0253  kAlakepa
0255  kAlaniryAsa
0257  kalayApana
0259  kAlAgnirudr
0261  kAlika
0263  kAlindaka
0265  kAlvAlIkRta
0267  kAvyasudhA
0269  kAza
0271  kAzikanyA
0273  kAzmIraka
0275  kASThaka
0277  kASThAgAra
0279  kAhalApuSpa
0281  kiGkaNI
0283  kiTRvarjita
0285  kiMnAmadhey
0287  kimartha
0289  kimmaya
0291  kirAtaka
0293  kilakiJcita
0295  kizorikA
0297  kITaka
0299  kIrNa
0301  kIrtitavya
0303  kIlAladhi
0305  kukRtya
0307  kukSitaki
0309  kucaphala
0311  kuJjarakSAr
0313  kuTika
0315  kuTumbaka
0317  kuThAraka
0319  kuNi
0321  kuNDala
0323  kutapasapta
0325  kutUhalavan
0327  kutsA
0329  kunAbhi
0331  kundaka
0333  kupatha
0335  kuverAkSI
0337  kumAraka
0339  kumArIkrIDa
0341  kumbika
0343  kumbhakArak
0345  kumbhInasa
0347  kurala
0349  kurujAGgala
0351  kula
0353  kulaTA
0355  kulabha
0357  kulAbhi
0359  kulizanAyak
0361  kulmASabhiS
0363  kuvalayinI
0365  kuzacIra
0367  kuzalatA
0369  kuzinagara
0371  kuSThaka
0373  kusuma
0375  kusRti
0377  kuhUkaNTha
0379  kUTa
0381  kUTavandha
0383  kUpakacchap
0385  kUrcikA
0387  kUlamudvaha
0389  kRcchra
0391  kRta
0393  kRtakartavy
0395  kRtadhvaja
0397  kRtasaMjJa
0399  kRtAstra
0401  kRttikAJji
0403  kRtyAkRt
0405  kRntana
0407  kRpAdvaita
0409  kRmizaGkha
0411  kRzikA
0413  kRSNa
0415  kRSNaka
0417  kRSNapakSik
0419  kRSNavallik
0421  kRSNAjinin
0423  keNikA
0425  ketugraha
0427  kenipa
0429  kelinAgara
0431  kevAla
0433  kezaracanA
0435  kezya
0437  kaiMkarya
0439  kailiJja
0441  kokanakha
0443  koTara
0445  koTTavI
0447  kopanaka
0449  koladala
0451  koza
0453  kozanAyaka
0455  koSThakoTi
0457  kauJcAyana
0459  kauNDinyAya
0461  kautsa
0463  kaumArarajy
0465  kaulaka
0467  kauverikeya
0469  kauzikAtmaj
0471  kausurubind
0473  kratu
0475  kratUttama
0477  kranda
0479  kram
0481  kram
0483  kram
0485  kram
0487  kram
0489  kram
0491  krama
0493  kramatrairA
0495  krayAkrayik
0497  krAntivalay
0499  kriyAvidhi
0501  krI
0503  krIDanIya
0505  krudh
0507  kruzvan
0509  krUrarAcin
0511  krodhamaya
0513  krauJcaka
0515  klamatha
0517  kliSTavartm
0519  klezaka
0521  kvaGgu
0523  kSaNatu
0525  kSatakAsa
0527  kSatradharm
0529  kSatriyakA
0531  kSapaNa
0533  kSama
0535  kSamuda
0537  kSayiSNu
0539  kSala
0541  kSAmavant
0543  kSArasamudr
0545  kSi
0547  kSitA
0549  kSip
0551  kSip
0553  kSip
0555  kSipa
0557  kSiv
0559  kSIralatA
0561  kSIrodadhi
0563  kSudraka
0565  kSudrapotik
0567  kSudh
0569  kSubh
0571  kSurapraga
0573  kSetragaNit
0575  kSetriyanAz
0577  kSemaka
0579  kSemAphalA
0581  kSoda
0583  kSNut
0585  kha
0587  khagazatru
0589  khaJjana
0591  khaDa
0593  khaNDaka
0595  khaNDara
0597  khadirIya
0599  khanana
0601  kharakASThi
0603  kharAhvA
0605  khalaka
0607  khaluj
0609  khaza
0611  khANDvIraNa
0613  khAdiragRhy
0615  khidira
0617  khuND
0619  kheDa
0621  khyA
0623  khyA
0625  khyAtagarha
0627  ga
0629  gagru
0631  gajakanda
0633  gajazIrSa
0635  gaDuziras
0637  gaNatva
0639  gaNayajJa
0641  gaNikApAda
0643  gaNDakaNDu
0645  gaNDopadhAn
0647  gati
0649  gad
0651  gadgadaka
0653  gandhaka
0655  gandhayarNa
0657  gandhay
0659  gandharva
0661  gandharvaha
0663  gandhAhvA
0665  gabhIraka
0667  gam
0669  gam
0671  gam
0673  gam
0675  gam
0677  gam
0679  gam
0681  gam
0683  gam
0685  gam
0687  gambhara
0689  gar
0691  gar
0693  gar
0695  garuDadhvaj
0697  garj
0699  gartamit
0701  gArdhin
0703  garbhakAla
0705  garbhavAsa
0707  garmUcchada
0709  garhya
0711  galacarman
0713  galh
0715  gavASikA
0717  gavya
0719  gahanatva
0721  gA
0723  gA
0725  gA
0727  gA
0729  gaNDavya
0731  gAtrabhaGgA
0733  gAdhija
0735  gAndhAraka
0737  gAyatra
0739  gArgIya
0741  gAlavi
0743  gAha
0745  girika
0747  giripura
0749  gil
0751  gugguluka
0753  guD
0755  guDera
0757  guNaka
0759  guNamati
0761  guNin
0763  gudakIla
0765  gup
0767  guraNa
0769  guruka
0771  gulugudhA
0773  guh
0775  guhAcara
0777  gUDhaSpaka
0779  gRtsamada
0781  gRSTikA
0783  gRhanamana
0785  gRhazuka
0787  gRhyaka
0789  gairikaMvUl
0791  goagra
0793  gokhura
0795  gocarman
0797  gotIrthaka
0799  godAna
0801  godhUmaka
0803  gopatA
0805  gopAyana
0807  gopItha
0809  gomaty
0811  gomUtra
0813  gorabhasa
0815  gova
0817  govindasUri
0819  goSAti
0821  goSThya
0823  gaukAkSa
0825  gautami
0827  gaurakSya
0829  gauriSaktha
0831  grath
0833  granthavist
0835  grabh
0837  grabh
0839  grabh
0841  grabh
0843  grabh
0845  grabh
0847  grabh
0849  grabh
0851  graha
0853  grahaNaka
0855  grahamaya
0857  grAmaka
0859  grAmabAlaja
0861  grAmyakanda
0863  grAhaka
0865  grIvA
0867  glahana
0869  glev
0871  ghaTa
0873  ghaTakAra
0875  ghaTTa
0877  ghaNTikA
0879  ghanaphala
0881  ghar
0883  gharmadyuti
0885  ghasa
0887  ghAsakunda
0889  ghuS
0891  ghRGkarikra
0893  ghRtapAvan
0895  ghRtAcIgarb
0897  ghoraka
0899  ghoSaka
0901  ghrA
0903  ca
0905  ca
0907  cakra
0909  cakradeva
0911  cakrayAna
0913  cakrAyothya
0915  cakS
0917  cakSaNi
0919  cakSuSya
0921  caJcalatva
0923  caNa
0925  caNDavRSTip
0927  catuHpatrI
0929  caturAtman
0931  caturbhadra
0933  caturhotrak
0935  catuSpAda
0937  cad
0939  candanaka
0941  candrakalA
0943  candrabAlA
0945  candrazilA
0947  candropala
0949  camtkRti
0951  campakagand
0953  car
0955  car
0957  car
0959  car
0961  car
0963  car
0965  car
0967  caragRha
0969  carabhavana
0971  carucelin
0973  cartana
0975  carmanAsikA
0977  carvya
0979  cal
0981  cal
0983  calU
0985  cAGgerI
0987  cAturaka
0989  cAtvAriMza
0991  cApAla
0993  cAracaNa
0995  cAruka
0997  cArvAka
0999  ci
1001  ci
1003  ci
1005  ci
1007  cikitsita
1009  cit
1011  cit
1013  citIka
1015  cittIkar
1017  citraka
1019  citracApa
1021  citrabheSaj
1023  citravegika
1025  citrAvasu
1027  cint
1029  cinta
1031  cintyadyota
1033  cirakAra
1035  cirikA
1037  cIcIkUcI
1039  cIrilli
1041  cuT
1043  cunanda
1045  curA
1047  cUDAmla
1049  cUrNazAkAGk
1051  cetanakI
1053  ced
1055  celaka
1057  ceSTAvant
1059  caityapAla
1061  cailAzaka
1063  colaka
1065  cauli
1067  cyu
1069  cyut
1071  cha
1073  chattragucc
1075  chad
1077  chad
1079  chadmin
1081  chandaskRta
1083  charda
1085  chavillAkar
1087  chAdita
1089  chAyAtanaya
1091  chid
1093  chid
1095  chidura
1097  chup
1099  chedanIya

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 02
  p. 03
  p. 04
  p. 05

Notes

(back to top)