Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 3

PREFACE
NOTES

0001  ja
0003  jakS
0005  jagadantaka
0007  jaghanakUpa
0009  jaGgha
0011  jaTAmAlin
0013  jaTharagada
0015  jatukArI
0017  jan
0019  jan
0021  jan
0023  jana
0025  janakakANa
0027  janapadAdhi
0029  janAv
0031  janus
0033  janmajyeSTh
0035  janmin
0037  japatA
0039  jambAlinI
0041  jambvoSTa
0043  jayaka
0045  jayantapura
0047  jayAyyA
0049  jara
0051  jaraNadruma
0053  jarAyuja
0055  jark
0057  jalacarajIv
0059  jaladhi
0061  jalayantrak
0063  jalasthAna
0065  jalASaha
0067  jalpa
0069  hayam
0071  jahnukanyA
0073  jAGgalapath
0075  jAta
0077  jAtakarman
0079  jAtikoza
0081  jAtIyaka
0083  jAnaki
0085  jAbAlaM
0087  jAmikRt
0089  jAyAghna
0091  jArtika
0093  jAlaMdharAy
0095  jAhnavIya
0097  ji
0099  ji
0101  jighatsA
0103  jitAri
0105  jinva
0107  jihnaga
0109  jImUta
0111  jIrNabudhna
0113  jIv
0115  jIvaka
0117  jIvadAman
0119  jIvanmukti
0121  jIvasthAna
0123  jagupsu
0125  juS
0127  juhU
0129  jUtikA
0131  jetavanIya
0133  jaiminIya
0135  jaumara
0137  jJA
0139  jJA
0141  jJA
0143  jJA
0145  jJA
0147  jJA
0149  jJA
0151  jJAnakANDa
0153  jJAnika
0155  jyA
0157  jyAhroDa
0159  jyeSThalali
0161  jyotirmilin
0163  jyotis
0165  jyotIratha
0167  jraya
0169  jvarita
0171  jvala
0173  kaT
0175  kaSaketana
0177  Ta
0179  TaGgaNa
0181  Tha
0183  Dalaka
0185  Dimbhaka
0187  Dhakkana
0189  ta
0191  ta
0193  takS
0195  takSya
0197  taD
0199  taDinmaya
0201  tatas
0203  tattva
0205  tatoara
0207  tatrabhavan
0209  tathAkAram
0211  tada
0213  tadevopaniS
0215  tan
0217  tan
0219  tan
0221  tan
0223  tanu
0225  tanutravant
0227  tanUnapAtva
0229  kASThatantu
0231  mastatorati
0233  patantraka
0235  tandrita
0237  tap
0239  tap
0241  tap
0243  tap
0245  tapanIya
0247  tapasya
0249  tapodharma
0251  tam
0253  tamasa
0255  tamisrapakS
0257  tar
0259  tar
0261  tar
0263  tar
0265  tarakSa
0267  taraddveSas
0269  tarasvin
0271  taruNaka
0273  tarka
0275  tarkamudrA
0277  tartavya
0279  tarp
0281  tarb
0283  tarph
0285  talavAraNa
0287  tavakSIra
0289  taskaratA
0291  tADanIya
0293  tAtRpi
0295  tAnavya
0297  tApasaja
0299  tAmasalIna
0301  tAmrakaNTak
0303  tAmramaya
0305  tAra
0307  tArakajit
0309  tArasAra
0311  tArkSaja
0313  tAla
0315  tAlacara
0317  tAlIya
0319  tAvant
0321  tAvanmAtra
0323  tiktadhAtu
0325  tigmeSu
0327  tittirIphal
0329  timikoSa
0331  tirazcInani
0333  tiriNIkaNTa
0335  tiryaggama
0337  tilaka
0339  tiladvAdazI
0341  tiSya
0343  tIkSNaka
0345  tIraNa
0347  tIrthaka
0349  tIvra
0351  tu
0353  tuGgaka
0355  tuj
0357  tuttha
0359  tundi
0361  tumburu
0363  turaMgaka
0365  turIyavarNa
0367  tulakuci
0369  tulApragrah
0371  tuvikUrmi
0373  tuS
0375  tuSa
0377  tuhinakaNa
0379  tUra
0381  tUvaraka
0383  tRNaka
0385  tRNavRkSa
0387  tRtIyaprakR
0389  tRSAbhU
0391  tejapattra
0393  tejastva
0395  tep
0397  taibha
0399  tailapiJja
0401  tottAyana
0403  toyaphalA
0405  toSya
0407  tmanA
0409  tyaj
0411  tyaj
0413  tyAgin
0415  trapra
0417  trayImaya
0419  tras
0421  trA
0423  triMza
0425  trikaTa
0427  trikhaNDa
0429  triNAman
0431  tridalA
0433  tridhAtu
0435  tripada
0437  tripura
0439  tribhajIvA
0441  triyuga
0443  trivartman
0445  trivRSan
0447  triziras
0449  triSaSTizal
0451  tristhalI
0453  traiMzika
0455  trairUpya
0457  traisAnu
0459  ttyambakasa
0461  tva
0463  tvagdoSa
0465  tvadbhU
0467  tvarita
0469  tvAMkAma
0471  tviS
0473  tvota
0475  da
0477  daMz
0479  daMSTrAsena
0481  dakSa
0483  dakSavihitA
0485  dakSiNa
0487  dakSiNaprAJ
0489  dakSiNArha
0491  dagdharatha
0493  daNDa
0495  daNDaka
0497  daNDapa
0499  daNDAkhya
0501  dattakacadr
0503  dadhan
0505  dadhivAri
0507  dan
0509  dantakASTha
0511  dantavant
0513  danturita
0515  dabhracetas
0517  damany
0519  damya
0521  dar
0523  dara
0525  daraNi
0527  dary
0529  darbhapattr
0531  darz
0533  darz
0535  darz
0537  darz
0539  darzatazrI
0541  darzanapath
0543  dal
0545  dalakomala
0547  davAnala
0549  dazanacchad
0551  dazamin
0553  dazasaptA
0555  dazArNaka
0557  dasa
0559  dasra
0561  dah
0563  dah
0565  dahanolkA
0567  dA
0569  dA
0571  dA
0573  dA
0575  dA
0577  dA
0579  dA
0581  dAkSikanthA
0583  dANDki
0585  dAtra
0587  dAnakAma
0589  dAnupinva
0591  dAmani
0593  dAyabhAga
0595  dAraparigra
0597  dAruNaka
0599  dArvaNDa
0601  dAvan
0603  dAzarUpya
0605  dAsa
0607  dAsItva
0609  diktas
0611  diGnAtaGga
0613  dityauhI
0615  dinAtyaya
0617  div
0619  diva
0621  divAkara
0623  divicArin
0625  divaukasa
0627  divyasAra
0629  diz
0631  diz
0633  diz
0635  diz
0637  diz
0639  dizya
0641  dI
0643  dIkSAkramar
0645  dIdhiti
0647  dIp
0649  dIpa
0651  dIpapuSpa
0653  dIpyaka
0655  dIrghajAnuk
0657  dIrghapATha
0659  dIrghavRnta
0661  dIrghAhan
0663  duHkhajAta
0665  dugdhatAlIy
0667  dundubhika
0669  duradhyavas
0671  durADhyaMka
0673  durAlApa
0675  durukti
0677  durgakarman
0679  durgamanIya
0681  durgana
0683  durdinAy
0685  durnAmaka
0687  durbhaga
0689  durmantrin
0691  duryodhanav
0693  durvAc
0695  durvibhASa
0697  dulay
0699  duzchida
0701  duS
0703  duS
0705  duSkulIna
0707  duSpArSNigr
0709  duSprIti
0711  duHsaMtuSTa
0713  duh
0715  duha
0717  dUtaka
0719  dUraupabdas
0721  dUrIbhU
0723  dUSaNa
0725  dRkkarNa
0727  dRDhadhana
0729  dRDhAyu
0731  dRza
0733  dRSTakarman
0735  dRSTipatha
0737  deva
0739  deva
0741  devakSatra
0743  devajana
0745  devatAnukra
0747  devadIpa
0749  devanItha
0751  devabhAga
0753  devayaji
0755  devara
0757  devalAGguli
0759  devazizu
0761  devasvAmin
0763  devAntaka
0765  devImahadiv
0767  dezarUpa
0769  dehakara
0771  daityapurod
0773  daivaka
0775  daivayAtaka
0777  daihya
0779  doSa
0781  dopaNya
0783  dohadalakSa
0785  daurjana
0787  dauSvanti
0789  dyut
0791  dyutimati
0793  dyumnAsaha
0795  dyotin
0797  dravatva
0799  draviNovida
0801  dravyAtmaka
0803  drAghay
0805  dru
0807  dru
0809  dru
0811  drumakiMnar
0813  druha
0815  droNaka
0817  droNIja
0819  dvaMdva
0821  dvayu
0823  dvAdazAdity
0825  dvAraka
0827  dvAviza
0829  dvijakutsit
0831  dvijAtisAt
0833  dvitIya
0835  dvipa
0837  dvimIDha
0839  dvivaktra
0841  dviS
0843  dvisItya
0845  dveSa
0847  dvaidhIkara
0849  dvyaJjala
0851  dha
0853  dhanaka
0855  dhanadaNDa
0857  dhanAdhipat
0859  dhanurghAri
0861  dhaneza
0863  dhanvan
0865  dham
0867  dhamaka
0869  dhar
0871  dhar
0873  dhar
0875  dhar
0877  dhara
0879  dharaNIkand
0881  dharuNa
0883  dharma
0885  dharmagajJj
0887  dharmadhAtu
0889  dharmapatnI
0891  dharmarAja
0893  dharmasUtra
0895  dharmika
0897  dharS
0899  dharSaNIya
0901  dhas
0903  dhA
0905  dhA
0907  dhA
0909  dhA
0911  dhA
0913  dhA
0915  dhA
0917  dhA
0919  dhA
0921  dhA
0923  dhA
0925  dhA
0927  dhA
0929  dhA
0931  dhAtaka
0933  dhAtu
0935  dhatu
0937  dhAtUpala
0939  dhAnta
0941  dhAmadhA
0943  dhAman
0945  dhAraNa
0947  dhAraNIya
0949  dhArA
0951  dhArin
0953  dhAv
0955  dhAv
0957  dhAv
0959  dhAsyu
0961  dhiSaNa
0963  dhI
0965  dhI
0967  dhIra
0969  dhIvaraka
0971  dhura
0973  dhU
0975  dhU
0977  dhU
0979  dhUpanAGga
0981  dhUmagandhi
0983  dhUmyATa
0985  dhUrtaka
0987  dhUsaraka
0989  dhRtiparipU
0991  dhRSTadhI
0993  dhenuka
0995  dhoDa
0997  dhyA
0999  dhyAtavya
1001  dhrADi
1003  dhruvaka
1005  dhvaMs
1007  dhvasakalA
1009  dhvajAhRta
1011  dhvaras
1013  kor
1015  kor

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 02
  p. 03

Notes

(back to top)