Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 4

PREFACE
NOTES

0001  na
0003  na
0005  nakIm
0007  naktaMjAta
0009  nakSatrakUr
0011  nakhaka
0013  nagaja
0015  nagAhvaya
0017  naTa
0019  naDasaMhati
0021  nad
0023  nadathu
0025  nadIvaTa
0027  nand
0029  nandaka
0031  nandanandan
0033  nandigrAma
0035  nandIza
0037  nabh
0039  nabhasaMgam
0041  nam
0043  nam
0045  nam
0047  nam
0049  namasa
0051  namuci
0053  nayajA
0055  naraka
0057  naranAyaka
0059  naraharidev
0061  nart
0063  nartana
0065  narmay
0067  nalada
0069  nalvavatrma
0071  navatA
0073  navayajJa
0075  navAha
0077  naz
0079  naz
0081  nazana
0083  nastita
0085  nah
0087  nahuSAkhya
0089  nAkuli
0091  nAgakhaNDa
0093  nAgapuSpaph
0095  nAgarAjan
0097  nAgAJcalA
0099  nATakaratna
0101  nADItaraMga
0103  nAthaviT
0105  nAnAkanda
0107  nAndIzrAddh
0109  nAbhika
0111  nAmakaraNa
0113  nAman
0115  nAmamAtra
0117  nAraka
0119  nArAcikA
0121  nArAzaMsa
0123  nAlakinI
0125  nAza
0127  nAsAgra
0129  nAsya
0131  nikaSaNa
0133  nikuJjikAml
0135  niktahasta
0137  nigadita
0139  nigrahaNa
0141  nithaya
0143  nija
0145  nitala
0147  nityamaya
0149  nidarzin
0151  nidezin
0153  nidhanakAma
0155  nidhIzvara
0157  nindyatA
0159  nipAnavant
0161  nibandhasaM
0163  nimittaka
0165  nimUlam
0167  nimloci
0169  niyamya
0171  niyogaya
0173  nirantarAla
0175  nirambara
0177  nirasanIya
0179  nirAkRtin
0181  nirAmitra
0183  nirAhAra
0185  nirutsAha
0187  nirUDhapazu
0189  nirodhaka
0191  nirgranthik
0193  nirjIva
0195  nirdara
0197  nirdhAra
0199  nirbhatrsan
0201  nirmala
0203  nirmukti
0205  niryAsika
0207  nirvara
0209  nirvANa
0211  nirvikalpak
0213  nirvIja
0215  nirvezanIya
0217  nirhAraka
0219  nivarta
0221  nivAku
0223  nivAsa
0225  nivRtta
0227  nivezavant
0229  nizAgRha
0231  nizAvedin
0233  nizcayadatt
0235  nizvAsa
0237  niHzreNi
0239  niSadhendra
0241  niSeva
0243  niSkartar
0245  niSkuTi
0247  niSkramaNa
0249  niSTA
0251  niSpatisutA
0253  niSputra
0255  niSphalay
0257  nisunda
0259  nistriMzapa
0261  niHsaGgam
0263  niHsIman
0265  nihnuti
0267  nI
0269  nI
0271  nI
0273  nI
0275  nI
0277  nI
0279  nI
0281  nI
0283  nIcAvayas
0285  nItimant
0287  nIrata
0289  nIlaka
0291  nIlacarman
0293  nIlalohita
0295  nIlAsana
0297  nISah
0299  nu
0301  nu
0303  nud
0305  nUpura
0307  nadharman
0309  nRpITa
0311  nRzaMsavant
0313  netavya
0315  netrastambh
0317  nemacandra
0319  neSTu
0321  naicudAra
0323  naimaya
0325  nairuktika
0327  naizAkara
0329  naisarpa
0331  nautArya
0333  nyaccha
0335  nyAyakalpal
0337  nyAsika
0339  nyUnatA
0341  pa
0343  pakvakRt
0345  pakSa
0347  pakSagrahaN
0349  pakSAhAra
0351  paGka
0353  paGktikaNTa
0355  pac
0357  pac
0359  paJcakapAla
0361  paJcajanAla
0363  paJcadazama
0365  paJcaparNik
0367  paJcamASika
0369  paJcavaTa
0371  paJcazAkha
0373  paJcAGga
0375  paJcAvattIy
0377  paJjaraka
0379  paTaka
0381  paTalaka
0383  paTupattrik
0385  paTTakila
0387  paT
0389  paNagranthi
0391  paNiDataka
0393  pat
0395  pat
0397  pat
0399  pat
0401  pat
0403  pat
0405  pat
0407  pataMgama
0409  patanIya
0411  patiMvarA
0413  patiSTha
0415  pattraka
0417  pattravizeS
0419  patnItva
0421  patha
0423  pathyazAka
0425  pad
0427  pad
0429  pad
0431  pad
0433  pad
0435  pad
0437  pad
0439  pad
0441  pad
0443  pad
0445  paT
0447  pada
0449  padakramaka
0451  padavIya
0453  padAnurAga
0455  padghoSa
0457  padmaka
0459  padmanAbhad
0461  padmavRSabh
0463  padminIkaNT
0465  panasa
0467  papuri
0469  payasvala
0471  par
0473  par
0475  par
0477  par
0479  para
0481  parauru
0483  paracchanda
0485  parapiNDAda
0487  parama
0489  paramasarva
0491  paramezvara
0493  paravaza
0495  paraHzata
0497  parasmaipad
0499  parAgvasu
0501  parAJcan
0503  parAbhAva
0505  parAyatta
0507  parAvaratva
0509  parAstotra
0511  parikartana
0513  parikrayaNa
0515  parigRhItar
0517  parigrahaka
0519  parighAta
0521  paricAraNa
0523  parijanman
0525  pariNAmaka
0527  paritikta
0529  paridAha
0531  paridhistha
0533  paripavana
0535  paripUrNaca
0537  paribhavana
0539  parimaNDali
0541  parimugdha
0543  parila
0545  parivartanI
0547  parivAravan
0549  parivRddha
0551  parivrajya
0553  parizraya
0555  pariSTuti
0557  parisaraNa
0559  parisrAvaNa
0561  parihArin
0563  parItoSa
0565  paruSAkSara
0567  parohu
0569  parohu
0571  parjanyakra
0573  parNaya
0575  parpaTaka
0577  paryanta
0579  paryAkulatv
0581  paryAyAnna
0583  parvaka
0585  parvatavAsi
0587  parvapuSpI
0589  parSan
0591  palAy
0593  palita
0595  pallavay
0597  pavanAzin
0599  pavitraka
0601  paz
0603  paz
0605  paz
0607  paz
0609  pazudharmo
0611  pazusakha
0613  pazcArdha
0615  pastyAvant
0617  pA
0619  pA
0621  pAMsujAlika
0623  pAka
0625  pAkya
0627  pAjasya
0629  pAJcAlAyana
0631  pATaliputra
0633  pADinI
0635  pANinIya
0637  pANDu
0639  pANDuratA
0641  pAtaka
0643  pAtAlaketu
0645  pAtraka
0647  pAtrIva
0649  pAdaka
0651  pAdatrANa
0653  pAdavigraha
0655  pAdAlinda
0657  pAnakumbha
0659  pApa
0661  pApakarmin
0663  pApasaMzama
0665  pAyasa
0667  pAraka
0669  pAratrya
0671  pAray
0673  pArAyaNika
0675  pArikha
0677  pAriplavIya
0679  pArihArika
0681  pArthakya
0683  pArvata
0685  pArzvagata
0687  pArSadaMza
0689  pAlakAkhyA
0691  pAlayitar
0693  pAlin
0695  pAvanatva
0697  pAzaka
0699  pASaNDaka
0701  piGgakapizA
0703  piGgAsya
0705  picchaladal
0707  piT
0709  piNDaka
0711  piNDayAtra
0713  piNDAraka
0715  pitarizUra
0717  pitustoma
0719  pitRprasU
0721  pittagadin
0723  pidhAnaka
0725  pipAsu
0727  pippali
0729  pizaGga
0731  pizitabhuj
0733  pizita
0735  pispRkSu
0737  pITikA
0739  pID
0741  pIDa
0743  pItaka
0745  pItarAga
0747  pIyaka
0749  pIvaratva
0751  puMsavant
0753  pucchaTi
0755  puTaka
0757  puNDarIkapl
0759  puNyaka
0761  puNyarAtra
0763  putraka
0765  putrajagdhI
0767  putrIyA
0769  punarapagam
0771  punaruktava
0773  punarvaNya
0775  pumanujA
0777  puraka
0779  puramathana
0781  purasaMskAr
0783  puraHsthAta
0785  purAkRti
0787  purAvatI
0789  purISya
0791  purut
0793  purumedhas
0795  puruSa
0797  puruSanAya
0799  puruSAzin
0801  puroga
0803  purodhAtar
0805  pul
0807  pulinavatI
0809  puS
0811  puSkaracUDa
0813  puSkarAhva
0815  puSTapati
0817  puSpaka
0819  puSpadhAraN
0821  puSpavAtI
0823  puSpitAgra
0825  pU
0827  pU
0829  pUjaka
0831  pUta
0833  pUtigandhi
0835  pUyamAnayav
0837  pUrayitavya
0839  pUrNapAtram
0841  pUrti
0843  pUrva
0845  pUrvakarman
0847  pUrvadakSiN
0849  pUrvabhAvin
0851  pUrvahUti
0853  pUrvAhNetan
0855  pUSabhAsA
0857  pRtanAj
0859  pRthaktvacA
0861  pRthivIkamp
0863  pRthuka
0865  pRthuvega
0867  pRznikA
0869  pRSanti
0871  pRSThaka
0873  pRSTharakSa
0875  pedu
0877  pezaskArI
0879  paiGgya
0881  painaddhaka
0883  potaka
0885  poSaka
0887  pauNDraka
0889  paura
0891  pauruSamedh
0893  paurNamAsAy
0895  pauSadhAgAr
0897  pra
0899  prakaraNa
0901  prakalpayit
0903  prakAzaka
0905  prakAzAtmap
0907  prakRti
0909  prakRtija
0911  prakramabha
0913  prakSepya
0915  pragANa
0917  pragrahaNa
0919  pracayasvar
0921  pracinvant
0923  pracchita
0925  praja
0927  prajalpa
0929  prajAdAna
0931  prajApatilo
0933  prajJAkara
0935  praNayana
0937  praNAdaka
0939  praNItApraN
0941  pratarItar
0943  pratAm
0945  prati
0947  pratikAmin
0949  pratikramaN
0951  pratigrahaN
0953  praticikIrS
0955  pratitAlaka
0957  pratinava
0959  pratipatti
0961  pratipanna
0963  pratipustak
0965  pratibandhi
0967  pratibhAnu
0969  pratimAyA
0971  pratiyoddha
0973  pratiloma
0975  pradAsyati
0977  prativezata
0979  pratizruta
0981  pratiSThAkA
0983  pratisaMkAz
0985  pratisIrA
0987  pratihAraka
0989  pratIkSaNIy
0991  pratIpaka
0993  pratUrta
0995  pratyakSata
0997  pratyagdRz
0999  pratyaJcita
1001  pratyabhyan
1003  pratyavakar
1005  pratyAkhyAy
1007  pratyAyitav
1009  pratyudrati
1011  pratyekabud
1013  prath
1015  prathamaka
1017  pradakSiNa
1019  pradarzana
1021  pradAvya
1023  pradezakAri
1025  pradrAvin
1027  pradhAnaka
1029  prapakSa
1031  prapavanIya
1033  prapuMnaDa
1035  prabalatA
1037  prabodhapra
1039  prabhAkara
1041  prabhAvaka
1043  prabhutA
1045  prabhraMzin
1047  pramadAvana
1049  pramANaka
1051  pramAda
1053  pramuca
1055  pramodin
1057  prayAgasetu
1059  prayuta
1061  prayogadIpa
1063  prarUDhi
1065  pralayatA
1067  pravacanIya
1069  pravadana
1071  pravareza
1073  pravardhana
1075  pravAdaka
1077  pravAhaNeya
1079  pravArabAhu
1081  pravRddhi
1083  pravezana
1085  prazaMsin
1087  prazAntacAr
1089  praznavyAka
1091  prasakta
1093  prasadman
1095  prasava
1097  prasahvan
1099  prasAdhya
1101  prasuhma
1103  prasekin
1105  prastAvacin
1107  prasthAnika
1109  prasravin
1111  praharaNIya
1113  prahAruka
1115  prahvaNa
1117  prAkRtakAma
1119  prAkziraska
1121  prAgdakSiNA
1123  prAcA
1125  prAcais
1127  prAjika
1129  prAJjana
1131  prANa
1133  prANanAza
1135  prANasaMtyA
1137  prANihitA
1139  prAtaHsava
1141  prAtizrutka
1143  prAdezin
1145  prAntarazUn
1147  prAbalya
1149  prAyagata
1151  prAyANika
1153  prArthayita
1155  prAvAhaNi
1157  prAzAstra
1159  prAsAdakukk
1161  prAsAda
1163  priyakSatra
1165  priyavaktar
1167  prI
1169  prItikara
1171  pruS
1173  preGkhaNa
1175  pretAvAsa
1177  preraNIya
1179  praiSyabhAv
1181  prodbodha
1183  prauDhIbhU
1185  plavaka
1187  plIhAkarNa
1189  plu
1191  plu
1193  plukSi
1195  pha
1197  phaNakara
1199  pharvI
1201  phalaka
1203  phalagrAhin
1205  phalazreSTh
1207  phalotyati
1209  phasAjima
1211  phAlgunAnuj
1213  phetkAra
1215  leer
1217  kor
1219  korabk

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 02

Notes

(back to top)