Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 5

PREFACE
NOTES

0001  ba
0003  bata
0005  baddhaphala
0007  bandh
0009  bandh
0011  bandh
0013  bandh
0015  bandha
0017  bandhakaraN
0019  bandhin
0021  bandUkapuSp
0023  babhruka
0025  barh
0027  barh
0029  barhipuSpa
0031  barhiska
0033  balakara
0035  balavarNin
0037  balAdhyakSa
0039  balika
0041  balIkar
0043  bastakarNa
0045  bahirvartin
0047  bahisa
0049  bahuka
0051  bahutrA
0053  bahuputrikA
0055  bahuyojanA
0057  bahulagandh
0059  bahuzas
0061  bahvRca
0063  baNavAra
0065  bAdh
0067  bAdh
0069  bAndhavaka
0071  bArhiNa
0073  balakRSNa
0075  bAlayajJopa
0077  bAlbajabhAr
0079  bAhu
0081  bAhudantin
0083  bAhuzrutya
0085  bid
0087  bindumAdhav
0089  bimbAva
0091  bilvaka
0093  bija
0095  bIjamAtRkA
0097  bukka
0099  buddharakSi
0101  buddhika
0103  budh
0105  budh
0107  budh
0109  bundhant
0111  bUkka
0113  brhatikA
0115  bRhatsoma
0117  bRhaddharma
0119  bRhadvrata
0121  bRhannAradI
0123  bekuri
0125  bodhakara
0127  bodhibhadra
0129  bradhnazva
0131  brahmaghAta
0133  brahmajyeST
0135  brahmadAtar
0137  brahman
0139  brahmanAbha
0141  brahmabiley
0143  brahmarandh
0145  brahmavAdya
0147  brahmasattr
0149  brahmahuta
0151  brahmin
0153  brAhmakRtey
0155  brAhmaNapAl
0157  brU
0159  brU
0161  bha
0163  bhaktakaMsa
0165  bhaktimuktA
0167  bhakSa
0169  bhakSyakAra
0171  bhagaghna
0173  bhagavaddru
0175  bhagevita
0177  bhaGgakara
0179  bhaj
0181  bhaj
0183  bhaj
0185  bhajanatA
0187  bhaJj
0189  bhaTTakedAr
0191  bhaDaharImA
0193  bhadAka
0195  bhadraka
0197  bhadraturag
0199  bhadravihAr
0201  bhan
0203  bhayaMkarta
0205  bhar
0207  bhar
0209  bhar
0211  bharaNi
0213  bharatakhaN
0215  bharu
0217  bhartRsAt
0219  bhallaka
0221  bhavaka
0223  bhavanta
0225  bhavitavyat
0227  bhaSa
0229  bhasmameha
0231  bhA
0233  bhA
0235  bhAga
0237  bhagaMdara
0239  bhAgineya
0241  bhAjak
0243  bhATi
0245  bhANDApura
0247  bhAnujIdIkS
0249  bhAmin
0251  bhAratatAtp
0253  bhArabhRt
0255  bhArgavadIp
0257  bhAladarzan
0259  bhAva
0261  bhAvakalpal
0263  bhAvapada
0265  bhAvuka
0267  bhAS
0269  bhAS
0271  bhASika
0273  bhAs
0275  bhAsakarNa
0277  bhAstha
0279  bhikSAnna
0281  bhIttikA
0283  bhid
0285  bhid
0287  bhid
0289  bhindu
0291  bhiSakipray
0293  bhI
0295  bhImagupta
0297  bhImaikAdaz
0299  bhISmaka
0301  bhuj
0303  bhuj
0305  bhuj
0307  bhujakoTada
0309  bhujabala
0311  bhuraNyu
0313  bhuvanAbhyu
0315  bhU
0317  bhU
0319  bhU
0321  bhU
0323  bhU
0325  bhU
0327  bhU
0329  bhU
0331  bhU
0333  bhUHkhAra
0335  bhUta
0337  bhUtakaraNa
0339  bhUtaprakRt
0341  bhUtasAkSin
0343  bhUtika
0345  bhUtopamA
0347  bhUbhRt
0349  bhUmiANa
0351  bhUmitva
0353  bhUmIpati
0355  bhUyasvin
0357  bhUrigu
0359  bhUrja
0361  bhUSaNa
0363  bhUsvarga
0365  bhRgukaccha
0367  bhRGgarAjak
0369  bhRti
0371  bhRzatA
0373  bheda
0375  bhedanaka
0377  bhelaka
0379  bhairava
0381  bhoktavya
0383  bhogaka
0385  bhogAvAsa
0387  bhojaka
0389  bhojanabhAN
0391  bhojya
0393  bhaupala
0395  bhraMz
0397  bhraMz
0399  bhrajj
0401  bhram
0403  bhrama
0405  bhramarakar
0407  bhrAj
0409  bhrAtRpatnI
0411  bhrAzya
0413  bhrUNahati
0415  ma
0417  maMhiSTha
0419  makarAkAra
0421  makSuMyama
0423  maganda
0425  maGkh
0427  maGgalakara
0429  maGgalIya
0431  majj
0433  majja
0435  maJcaka
0437  maJjIraka
0439  maTatI
0441  maNika
0443  maNiparvata
0445  maNIratnamA
0447  maNDaka
0449  maNDala
0451  maNDalaka
0453  maNDUkaparN
0455  matikarman
0457  matutha
0459  matsarant
0461  mastyabandh
0463  math
0465  matha
0467  mathurAsetu
0469  mad
0471  mad
0473  madakaTa
0475  madanadvada
0477  madamattA
0479  madirAkSA
0481  madyapaGka
0483  madvidha
0485  madhuka
0487  madhucchand
0489  madhuparNI
0491  madhumantha
0493  madhurajamb
0495  madhuvidviS
0497  madhuhantar
0499  madhya
0501  adhyagandha
0503  madhyamaka
0505  madhyamAGgu
0507  madhyAntika
0509  man
0511  man
0513  man
0515  man
0517  man
0519  manas
0521  manas
0523  manastAya
0525  manAyu
0527  manukulAdit
0529  manuSyakAra
0531  manogrAhin
0533  manobhiprA
0535  manorhita
0537  mantra
0539  mantratoya
0541  mantratoya
0543  mantrayantr
0545  mantrArthad
0547  mantharaka
0549  mandaka
0551  mandaphala
0553  mandAkSa
0555  mandIbhU
0557  manmana
0559  manyusUkta
0561  maya
0563  mayUracUDa
0565  mar
0567  marAlaka
0569  maruka
0571  marutkara
0573  marudratha
0575  markaTaka
0577  marj
0579  marj
0581  marj
0583  martyeSita
0585  marda
0587  marmaghna
0589  marmaka
0591  marz
0593  marz
0595  marSa
0597  malaka
0599  malayAdri
0601  maliSTha
0603  mallarASTra
0605  mazakakuTi
0607  masUraka
0609  mah
0611  mahakka
0613  mahant
0615  mahareNu
0617  mahasa
0619  mahAkAya
0621  mahAkUla
0623  mahAgaurI
0625  mahAjanIya
0627  mahAtejogar
0629  mahAdevapur
0631  mahAnana
0633  mahAniraya
0635  mahApadmapa
0637  mahApuruSad
0639  mahAbalazAk
0641  mahAbharati
0643  mahAmaNI
0645  mahAmAyA
0647  mahAmaudgal
0649  maharatnama
0651  mahArASTrak
0653  mahAlaya
0655  mahAvArSikA
0657  mahAvRSa
0659  mahAzabda
0661  mahAzramaNa
0663  mahAsAgarap
0665  mahAsthalI
0667  mahitva
0669  mahiSa
0671  mahIksit
0673  mahIyaMs
0675  mahendrIya
0677  mahodadhija
0679  mahna
0681  mA
0683  mA
0685  mA
0687  mA
0689  mAMsamAsA
0691  mAkim
0693  mAghacaitan
0695  mATharaka
0697  mANipAra
0699  mAtar
0701  mAtar
0703  mAtAmahIya
0705  mAtRkacchid
0707  mAtRzAsita
0709  mAtra
0711  matraka
0713  mAthuraka
0715  mAdhavaka
0717  mAdhumata
0719  mAdhva
0721  mAna
0723  mAnayitavya
0725  mAnasa
0727  mAnAGka
0729  mAnuSaka
0731  mAndhAtApur
0733  mAyaNa
0735  mAyAvant
0737  mAraka
0739  mArIci
0741  mArg
0743  mArgaka
0745  mArgaziras
0747  mArjita
0749  mAlaka
0751  mAlavagupta
0753  mAlAmanu
0755  mAladhAna
0757  mASaparNI
0759  mAsavarttik
0761  mAhAnasa
0763  mAhendraja
0765  mi
0767  migh
0769  mitAzana
0771  mitrakarman
0773  mitrayuddha
0775  mivya
0777  mithunatva
0779  mithyAkarma
0781  mid
0783  milana
0785  mizraka
0787  mizralaTaka
0789  miSikA
0791  mIDhuSa
0793  mImAMsAziro
0795  mIlana
0797  mukuTezvara
0799  muktakaccha
0801  muktAzukti
0803  mukha
0805  mukhatas
0807  mukhavAsa
0809  mukhyatA
0811  muc
0813  muc
0815  muc
0817  muc
0819  muc
0821  muJj
0823  muNDaka
0825  mud
0827  mud
0829  mudrA
0831  munika
0833  munnabhaTTa
0835  muralikA
0837  mus
0839  muSTika
0841  musalaka
0843  muh
0845  muh
0847  muhUrtaka
0849  mUta
0851  mUra
0853  mUrchatA
0855  mUrtitva
0857  murdhan
0859  mUrvAmaya
0861  mUlaka
0863  mUlaparNI
0865  mUlATA
0867  mUSakArAti
0869  mUgakAnana
0871  mRgadhUrta
0873  mRgayAvana
0875  mRgAkhya
0877  mRgeSTa
0879  mRNAlaka
0881  mRttikAvatI
0883  mRtyunAzaka
0885  mRdAhvayA
0887  mRdurasvana
0889  mRSAjJAna
0891  mekhalAla
0893  meghaparvat
0895  meghasvana
0897  meth
0899  medini
0901  medhakAra
0903  medhya
0905  meruka
0907  melA
0909  mehatnU
0911  maitrAyaNak
0913  maithunadha
0915  mokSaka
0917  mokSazAstra
0919  moTaka
0921  moraTaka
0923  mohanadAsa
0925  maugdhya
0927  maunabhaTTa
0929  maulika
0931  mrakS
0933  mlAna
0935  mlecchakand
0937  NACH
0939  empty
0941  a
0943  akarmazIla
0945  akS
0947  akSoTa
0949  agnimukha
0951  agru
0953  aGgaTa
0955  acakrivaMs
0957  ajayapala
0959  aJjanazeza
0961  atiga
0963  atimati
0965  atizUra
0967  atvakka
0969  adyazva
0971  adhikamAsa
0973  adhirathi
0975  adhokSeNa
0977  adhvanya
0979  ananvaya
0981  anasUyAtIrt
0983  anita
0985  anukrI
0987  anuttamAmbh
0989  anupreSaNa
0991  anurUpaka
0993  anuSThApana
0995  anekazama
0997  antarA
0999  antideva
1001  anyatra
1003  anvIkSA
1005  apathin
1007  aparAGga
1009  apazaGka
1011  apahnotar
1013  aputrika
1015  aprabhutva
1017  abhi
1019  abhidruh
1021  abhipradhar
1023  abhiyajJagA
1025  abhiSeNana
1027  abhISAha
1029  abhyuditeST
1031  amarasarit
1033  amukha
1035  ambarISaka
1037  ayathApUrva
1039  araNyaSaSTh
1041  aruNArcis
1043  arcaka
1045  arthakAma
1047  arthavarman
1049  ardvantu
1051  arbuda
1053  alaMkaraNa
1055  alindaka
1057  avagADha
1059  avadAra
1061  avabharjana
1063  avalambikA
1065  avasecana
1067  avAna
1069  avekSaka
1071  azIta
1073  azvattha
1075  aSTaSASTi
1077  asaMyata
1079  asapatna
1081  asuramAyA
1083  asrAma
1085  ahilyA
1087  AkAzaga
1089  AkSepaNa
1091  Agamakalpad
1093  Acamana
1095  AJjanagiri
1097  AtmakRta
1099  Atreya
1101  AdinAtha
1103  AdhAradUpA
1105  Anandayitav
1107  AntarjAnu
1109  ApAka
1111  AbhASa
1113  AmiSAzin
1115  AyurdAya
1117  Arava
1119  ArtabhAga
1121  Alamba
1123  Avayana
1125  AvRtti
1127  Azubhargava
1129  AsaMsAra
1131  AsInagarapr
1133  Ahanas
1135  i
1137  i
1139  iDa
1141  indindira
1143  indrayajJa
1145  illIsa
1147  IkS
1149  IDitar
1151  IzAnasaMhit
1153  uktapratyuk
1155  uccATana
1157  ujjhaka
1159  utkarSaNa
1161  uttarakalpa
1163  uttarArka
1165  utpatha
1167  utsa
1169  udakakumbha
1171  udayakara
1173  udAra
1175  udghATaka
1177  uddhava
1179  udrokin
1181  inmanay
1183  upakrozana
1185  upaciti
1187  upadraSTar
1189  upapada
1191  upayojya
1193  upavAhya
1195  upasUryaka
1197  upAGgagIta
1199  upAsana
1201  ubhayAlaMkA
1203  ulIkaceTI
1205  uzika
1207  Uti
1209  UrdhvapAtan
1211  Uha
1213  Rtapeya
1215  ekaka
1217  ekaparNikA
1219  ekAgratA
1221  etadu
1223  aiDa
1225  aiSira
1227  oSasI
1229  aupacArika
1231  auzija
1233  kakkola
1235  kacchadeza
1237  kaTizUla
1239  kaNTakatray
1241  katth
1243  kan
1245  kandalin
1247  kapiJjala
1249  kamaTha
1251  kambalezvar
1253  kar
1255  karatalA
1257  karoTika
1259  karNATaka
1261  karmagupta
1263  karS
1265  kalamba
1267  kali
1269  kalpaka
1271  kalyANasapt
1273  kazipu
1275  kAkatIyarUd
1277  kAJcanaka
1279  kAdamba
1281  kAmajkandal
1283  kAmasUtra
1285  kArakakavAd
1287  kArpAna
1289  kAlaghaNTay
1291  kAlAnala
1293  kAvyapradIy
1295  kAhUji
1297  kiraNapati
1299  kIlaka
1301  kuJjaratva
1303  kuNAvI
1305  kudAra
1307  kumantra
1309  kumbhaka
1311  kulapaJcAzi
1313  kuvalayApID
1315  kustumburu
1317  kUrcaka
1319  kRtaprajJa
1321  kRmicaNDezv
1323  kRSNamRttik
1325  kemadruma
1327  kesaramAlA
1329  kojAgara
1331  kolAhala
1333  kauTIgava
1335  kaulIna
1337  krathana
1339  kramadIpaik
1341  krIDanIya
1343  krauJcAkSi
1345  kSata
1347  kSis
1349  kSitIgarbha
1351  kSIrin
1353  kSepapAta
1355  khacArin
1357  khaNDarasa
1359  khalbATa
1361  kheTakapura
1363  gaGgAvAhatI
1365  gaNana
1367  gaNDola
1369  gandharvana
1371  gam
1373  garuDAgraja
1375  garva
1377  gA
1379  gAra
1381  guj
1383  guNDAzinI
1385  gulmakuSTha
1387  gRhya
1389  gotamezvara
1391  gomitra
1393  gauDavyavah
1395  gras
1397  grAmakUTa
1399  ghaTa
1401  gharSa
1403  ghrAd
1405  cakSaNa
1407  caNDogrA
1409  catuHstana
1411  candrAditya
1413  cara
1415  caryAnAtha
1417  cApalatA
1419  cikkA
1421  citrabalaga
1423  cirakIrti
1425  cUDAratna
1427  cola
1429  chad
1431  chAdya
1433  jaMh
1435  jaTocca
1437  janya
1439  jarijANa
1441  jahAka
1443  jAmeya
1445  jinadharma
1447  jIvapuSTA
1449  japtiprAmAN
1451  jJAnArNava
1453  jyotsnApakS
1455  TaGga
1457  Dumba
1459  tattvayAthA
1461  tanUnaptar
1463  tabhi
1465  tarkakArikA
1467  tAdardhya
1469  tArkSyaratn
1471  tIkSNazRGga
1473  tulA
1475  tRptidIpa
1477  trayodazadh
1479  triparNa
1481  triSavaNa
1483  daMz
1485  dattAkSara
1487  darp
1489  dahana
1491  dAna
1493  dAseraka
1495  divAndha
1497  dIpAGkura
1499  durantatA
1501  durjJAna
1503  durvaca
1505  duHsaciva
1507  dRSTarUpA
1509  devavant
1511  daivin
1513  dyumna
1515  druti
1517  dviSadikA
1519  dhanika
1521  dharmakArya
1523  dhA
1525  dhAturatnam
1527  dhIkarman
1529  dhUS
1531  dhvaja
1533  nagnajit
1535  nam
1537  nartaka
1539  nazana
1541  nADAyana
1543  nArAyaNazru
1545  nigada
1547  nindin
1549  niraGga
1551  nirAtaGka
1553  nirjaya
1555  nirpukti
1557  nilayasunda
1559  niSada
1561  niSprayojan
1563  nIcapatha
1565  nRga
1567  nairapekSa
1569  nyAyavartti
1571  paGkaTa
1573  paJcAlaka
1575  patajga
1577  pada
1579  madmakASTha
1581  paraDaSNih
1583  parazcatvAr
1585  parigarvita
1587  paribhASaNa
1589  parihAraka
1591  palava
1593  pAMsula
1595  pAtayitar
1597  pAramaizvar
1599  pAvaka
1601  pitRvadha
1603  puNatAmakar
1605  purA
1607  puSTapati
1609  pUrNamukha
1611  pRthupakSas
1613  paurastya
1615  pragalbha
1617  praNAyya
1619  pratipAdya
1621  pratizabdav
1623  pratyanta
1625  prapaJcana
1627  pamAtha
1629  pravayas
1631  prasaGgasam
1633  prAkaraNika
1635  prAdhAnya
1637  priyaprada
1639  plu
1641  bakakaccha
1643  bandigrAha
1645  barbaraka
1647  bahusatya
1649  biDAlapada
1651  brahmaka
1653  bhagIrathay
1655  bhara
1657  bhAnudeva
1659  bhImant
1661  bhoga
1663  maNaU
1665  madhukUla
1667  mantravAdin
1669  malislu
1671  mahIdhara
1673  mArin
1675  mud
1677  mokSay

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 02
  p. 03

Notes

(back to top)