Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 6

PREFACE
NOTES

0001  ya
0003  ya
0005  yakSa
0007  yakSin
0009  yaj
0011  yaj
0013  yajas
0015  yajJaka
0017  yajJadattak
0019  yajJamus
0021  yajJasUkara
0023  yajJiyazAlA
0025  yat
0027  yat
0029  yatamathA
0031  yati
0033  yatnavant
0035  yatrAkUta
0037  yathA
0039  yathAkhyam
0041  yathAdezakA
0043  yathAprIti
0045  yathAyogena
0047  yathAvayas
0049  yathAzruti
0051  yathAhAra
0053  yathopayoga
0055  yadAtmaka
0057  yadi
0059  yadudhra
0061  yantraka
0063  yantrazara
0065  yam
0067  yam
0069  yam
0071  yam
0073  yam
0075  yam
0077  yama
0079  yamakAlindI
0081  yamaloka
0083  yamunda
0085  yavakya
0087  yavapAla
0089  yavASika
0091  yazas
0093  yazodA
0095  yaSTi
0097  yahva
0099  yA
0101  yA
0103  yA
0105  yA
0107  yA
0109  yA
0111  yA
0113  yAc
0115  yAcanaka
0117  yAjuka
0119  yAt
0121  yAtumant
0123  yAdava
0125  yAnaka
0127  yAmaka
0129  yAminIpati
0131  yAva
0133  yAvan
0135  yAvant
0137  yAzodhareya
0139  yu
0141  yu
0143  yuktarUpa
0145  yuga
0147  yugapIrzvag
0149  yugmant
0151  yuj
0153  yuj
0155  yuj
0157  yuj
0159  yuj
0161  yuj
0163  yuj
0165  yuj
0167  yuj
0169  yuJj
0171  yuddhAdhvan
0173  yudh
0175  yuyutsA
0177  yuvarAjatva
0179  yUthapati
0181  yemana
0183  yoga
0185  yoga
0187  yogacUrNa
0189  yogarAjopan
0191  yogAJjana
0193  yogezvaratI
0195  yojanagandh
0197  yodhaka
0199  yoni
0201  yos
0203  yaupa
0205  ra
0207  raktaka
0209  raktatA
0211  raktamaNDal
0213  raktAkSi
0215  rakS
0217  rakS
0219  rakSakAmbA
0221  rakSApradIp
0223  rakh
0225  raghUyant
0227  raGgAvatAra
0229  racana
0231  raj
0233  raj
0235  rajatakUTa
0237  rajas
0239  rajasvin
0241  raJjanaka
0243  raNaMjaya
0245  raNDaka
0247  ratikara
0249  ratnaka
0251  ratnaparvat
0253  ratnAkarani
0255  ratha
0257  rathaparyAy
0259  rathAgra
0261  rathItara
0263  radin
0265  rantideva
0267  rapzadUdhan
0269  rabh
0271  rabh
0273  ram
0275  ram
0277  ram
0279  ram
0281  ramitaMgama
0283  rayaka
0285  ravaka
0287  razanA
0289  razmizatasa
0291  rasa
0293  rasana
0295  rasanAtha
0297  rasasAgara
0299  rasAyanapha
0301  rasona
0303  rahasyatray
0305  rAkApati
0307  rAgakhADava
0309  rAgh
0311  rAj
0313  rAj
0315  rAjakineya
0317  rAjadanti
0319  rAjanaya
0321  rAjaputrA
0323  rAjamudga
0325  rAjavAhya
0327  rAjastamba
0329  rAjika
0331  rAjyakara
0333  rANa
0335  rAtritarA
0337  rAthajiteya
0339  rAdh
0341  rAdharaGku
0343  rAma
0345  rAmacandrac
0347  rAmabhadra
0349  rAmAyaNIya
0351  rAvaNa
0353  rAzIkaraNa
0355  rAs
0357  rAhugrasana
0359  rikNas
0361  ric
0363  ric
0365  ripurAkSasa
0367  rizAdas
0369  rih
0371  ru
0373  rukmakavaca
0375  ruc
0377  ruc
0379  ruca
0381  rucitA
0383  ruj
0385  rutha
0387  rudra
0389  rudragIta
0391  rudrasarga
0393  rudh
0395  rudh
0397  rudh
0399  rudh
0401  rudh
0403  rudhirAkSa
0405  ruzant
0407  ruh
0409  ruh
0411  ruh
0413  ruh
0415  ruh
0417  ruh
0419  ruhaka
0421  rUpa
0423  rUpa
0425  rUpadhara
0427  rUpasamRddh
0429  reui
0431  rej
0433  retasa
0435  revata
0437  reSman
0439  roka
0441  rocanaka
0443  rodastva
0445  rodhovakrA
0447  romakesara
0449  romaharSaNi
0451  rohaka
0453  rohita
0455  rohitAsya
0457  raudraka
0459  rauhiNinand
0461  la
0463  lakSaka
0465  lakSaNatva
0467  lakSay
0469  lakSay
0471  lakSmavIthI
0473  lakSmIdAsa
0475  lakSyajJatv
0477  lag
0479  lagAlikA
0481  laghu
0483  laghuparibh
0485  laghusyada
0487  laGgh
0489  laGghanIya
0491  lajjAvant
0493  latAkara
0495  lap
0497  labdha
0499  labh
0501  labh
0503  labh
0505  lampA
0507  lamb
0509  lamb
0511  lambAkSa
0513  lal
0515  lalATikA
0517  lalitapura
0519  lavaGgaka
0521  lavanIya
0523  las
0525  lAkuca
0527  lAGgalaka
0529  lAJchana
0531  lAbhaka
0533  lAlAy
0535  li
0537  likh
0539  likha
0541  liGga
0543  liGgopahita
0545  lip
0547  libiMkara
0549  lih
0551  lI
0553  lI
0555  lIlAkamala
0557  luJc
0559  luD
0561  lup
0563  lup
0565  lubh
0567  lulApakanda
0569  lUha
0571  lekhAy
0573  leya
0575  lok
0577  lok
0579  loka
0581  lokakRtnu
0583  lokabAhya
0585  lokasImAtiv
0587  lokottarapa
0589  locanakAra
0591  loptra
0593  lomazakarNa
0595  lolaghaTa
0597  lohaka
0599  lohitaka
0601  lohitAGga
0603  laugAkSi
0605  va
0607  vaMzaRSi
0609  vaMzAgra
0611  vaktavyatA
0613  vakrakaNTa
0615  vakrAGghri
0617  vakSoja
0619  vaGgulA
0621  vac
0623  vac
0625  vac
0627  vacana
0629  vacas
0631  vajraka
0633  vajradaNDak
0635  vajraratha
0637  vajrAditya
0639  vaJc
0641  vaTaka
0643  vaDavAgni
0645  vaND
0647  vatsatva
0649  vatsavinda
0651  vad
0653  vad
0655  vad
0657  vad
0659  vadi
0661  vadhaka
0663  vadhUjana
0665  vadhraka
0667  vana
0669  vanacArin
0671  vanamAlAdha
0673  vanazRGgATa
0675  vanApaga
0677  vanIyaka
0679  vand
0681  vandyatA
0683  vap
0685  vap
0687  vapA
0689  vappaTadevI
0691  vamana
0693  vayasa
0695  vayuna
0697  var
0699  var
0701  var
0703  var
0705  var
0707  vara
0709  vara
0711  varaMvarA
0713  varaNaka
0715  varadAru
0717  varalabdha
0719  varAtuSTa
0721  varAhadant
0723  variSThaka
0725  varuNaka
0727  varuNAvAsa
0729  vareyu
0731  vargottama
0733  varcodhA
0735  varj
0737  varj
0739  varNa
0741  varNaka
0743  varNanIya
0745  varNazikSA
0747  vart
0749  vart
0751  vart
0753  vart
0755  vart
0757  vart
0759  vart
0761  vart
0763  vart
0765  vart
0767  vart
0769  vart
0771  vart
0773  vart
0775  vart
0777  vart
0779  vartika
0781  vartmaka
0783  vardh
0785  vardh
0787  vardh
0789  vardh
0791  vardhana
0793  vardhamAnap
0795  varmavant
0797  varS
0799  varS
0801  varSaghna
0803  varSAhU
0805  varSmala
0807  valagin
0809  valita
0811  valg
0813  valbh
0815  vallabhajI
0817  valh
0819  vaza
0821  vazagata
0823  vaziman
0825  vaSaTkartar
0827  vas
0829  vas
0831  vas
0833  vas
0835  vas
0837  vas
0839  vasatidruma
0841  vasantatila
0843  vasApAyin
0845  vasu
0847  vasu
0849  vasudevata
0851  vasuMdharAd
0853  vasuvAha
0855  vastu
0857  vastraka
0859  vasvokasArA
0861  vah
0863  vah
0865  vah
0867  vah
0869  vah
0871  vahitraka
0873  vahnivarNa
0875  vA
0877  vA
0879  vA
0881  vAkpatya
0883  vAkstambha
0885  vAgmAyana
0887  vAc
0889  vAcakatA
0891  vAcAlay
0893  vAcyatA
0895  vAjajiti
0897  vAjazrava
0899  vAjina
0901  vAJch
0903  vATIdIrgha
0905  vANitA
0907  vAtakya
0909  vAtaraktagh
0911  vAtasArathi
0913  vAtAsra
0915  vAtsIputra
0917  vAdavatI
0919  vAdyaka
0921  vAnaraketu
0923  vApani
0925  vAma
0927  vAmanaka
0929  vAmAcArin
0931  vAyasatuNDa
0933  vAyudatteya
0935  vAra
0937  vAraNa
0939  vAravANi
0941  vAri
0943  vAriyantra
0945  vAruNatIrth
0947  vArtIra
0949  vArttikakAr
0951  vArmikya
0953  vArSikya
0955  vAladhAna
0957  vAlmikIya
0959  vAz
0961  vASTukA
0963  vAsakasajji
0965  vAsay
0967  vAsavaja
0969  vAsin
0971  vAsudeva
0973  vAstuka
0975  vAhaka
0977  vAhinIpati
0979  viMzaka
0981  vikaTagrAma
0983  vikarNaka
0985  vikalatA
0987  vikalpya
0989  vikAravant
0991  vikukSika
0993  vikezikA
0995  vikramasthA
0997  vikriyopamA
0999  vikSAra
1001  vigandhi
1003  vigraha
1005  vighAtaka
1007  vic
1009  vicakSaNatv
1011  vicAracintA
1013  vicitraka
1015  vicetI
1017  vij
1019  vij
1021  vijaya
1023  vijara
1025  vijiti
1027  vijJAtavIry
1029  vijJAnIya
1031  viTapazas
1033  viDambin
1035  vitathatA
1037  vitAna
1039  vitRSNa
1041  vitrAsa
1043  vid
1045  vid
1047  vid
1049  vid
1051  vid
1053  vidagdha
1055  vidalIkRta
1057  vidizA
1059  videva
1061  vidyAkara
1063  vidyAdhirAj
1065  vidyut
1067  vidyotana
1069  vidvanmodat
1071  vidhanus
1073  vidhAtavya
1075  vidhAna
1077  vidhi
1079  vidhivadhU
1081  vidhurIkar
1083  vidhvaMsaka
1085  vinayakarma
1087  vinAkar
1089  vinAzaka
1091  vinidraka
1093  vinirdahanI
1095  vinItaka
1097  bindupratiS
1099  vip
1101  vipakSabhAv
1103  viparAkrama
1105  viparyasta
1107  vipAkazruta
1109  vipinAy
1111  vipUyaka
1113  viprajana
1115  vipramocya
1117  vipriyaMkar
1119  viphalatA
1121  vibhaktar
1123  vibhavavant
1125  vibhANDaka
1127  vibhAsa
1129  vibhukratu
1131  vibhUSaNava
1133  vibhramavat
1135  vimanaska
1137  vimalaka
1139  vimalAzoka
1141  vimita
1143  vimUti
1145  vimocanIya
1147  viyogatA
1149  virajaprabh
1151  viralajAnuk
1153  virAga
1155  virATsvarAj
1157  viruddha
1159  virUpAkSa
1161  virodhaka
1163  viroSa
1165  vilambasaup
1167  vilAsaka
1169  viliptikA
1171  viloDayitar
1173  vivakSita
1175  vivaraNa
1177  vivartman
1179  vivaha
1181  vivAdin
1183  viviMza
1185  vivRtta
1187  vivektavya
1189  viz
1191  viz
1193  viz
1195  viz
1197  viz
1199  viz
1201  viz
1203  viz
1205  viz
1207  vizaGkya
1209  vizasana
1211  vizArAdeman
1213  vizipa
1215  vizeSa
1217  vizeSakacch
1219  vizokatA
1221  vizrambhaNa
1223  vizleSin
1225  vizvakarmez
1227  vizvajayin
1229  vizvadevatA
1231  vizvaprI
1233  vizvarAdhas
1235  vizvavedas
1237  vizvAGgya
1239  vizvAvasu
1241  vizvezvara
1243  viSa
1245  viSadhara
1247  viSama
1249  viSaya
1251  viSayagrAma
1253  viSasaMyoga
1255  viSAdana
1257  viSudruha
1259  viSkambhaka
1261  viSTarAja
1263  viSNu
1265  viSNudAsa
1267  viSNuzakti
1269  viSvagvAyu
1271  visaMdhi
1273  visarjayita
1275  visRSTa
1277  vistArin
1279  vismaya
1281  visri
1283  vihasta
1285  vihAraka
1287  vihRdaya
1289  vI
1291  vIj
1293  vINApANi
1295  vIti
1297  vIra
1299  vIraNaka
1301  vIrabhAryA
1303  vIrasarasva
1305  vIrudha
1307  vIryavAhin
1309  vRkaratha
1311  vRkSadevatA
1313  vRjana
1315  vRtta
1317  vRttakarkaT
1319  vRtti
1321  vRtti
1323  vRttiruzanA
1325  vRthak
1327  vRddha
1329  vRddhavibhI
1331  vRddhi
1333  vRndara
1335  vRzcikapatt
1337  vRSakAma
1339  vRSan
1341  vRSabhaketu
1343  vRSalaka
1345  vRSAntaka
1347  vRSTivAta
1349  vegaga
1351  veTavant
1353  veNuka
1355  vetasa
1357  vetrahan
1359  vedagupta
1361  vedabIja
1363  vedaziras
1365  vedAntavAgI
1367  vedikA
1369  vedy
1371  vedhasa
1373  vepathumant
1375  velAkUla
1377  veza
1379  veSa
1381  veST
1383  veST
1385  vai
1387  vaikalya
1389  vaikRtavant
1391  vaicitravIr
1393  vaiDUryakAn
1395  vaitasaka
1397  vaidathina
1399  vaidehaka
1401  vaidyasika
1403  vainahotra
1405  vaibhASya
1407  vaiyAkaraNa
1409  vairakAritA
1411  vairATaka
1413  vairocanabh
1415  vaizanta
1417  vaizikya
1419  vaizvajanIn
1421  vaizvAnaraj
1423  vaiSTika
1425  vaihaga
1427  vohittha
1429  vyagratA
1431  vyacasvant
1433  vyaDa
1435  vyatirecana
1437  vyath
1439  vyadh
1441  vyadh
1443  vyadh
1445  vyapadezya
1447  vyabhicArav
1449  vyayaka
1451  vyavakiraNA
1453  vyavasthAta
1455  vyavahAraka
1457  vyavAyin
1459  vyasana
1461  vyA
1463  vyAkulatA
1465  vyAkhyAprad
1467  vyAghrabhaT
1469  vyADAyudha
1471  vyAnadA
1473  vyApAraka
1475  vyAmya
1477  vyAlamba
1479  vyAsakezava
1481  vyAhAramaya
1483  vyuparama
1485  vyUha
1487  vyoman
1489  vraj
1491  vraj
1493  vrajarAjadI
1495  vraNila
1497  vrata
1499  vratarAja
1501  vrazc
1503  vrAtyatA
1505  vraiha
1511  kor

Preface

(back to top)

  p. 01

Notes

(back to top)