Brown University

Wilson Sanskrit Dictionary Scanned Images

PREFACE

001  a
002  ahas
003  akulIna
004  akSadhUrttila
005  akSoTa
006  aguru
007  agnibhUti
008  agra
009  aghanAzaka
010  aGgaka
011  aGgArapuSpa
012  acalAdhipa
013  ajamAdA
014  ajJAnina
015  aTTahAsin
016  atikatha
017  atipatana
018  atizaktibhAj
019  atyamla
020  adakSa
021  adritanayA
022  adhastAt
023  adhibhUta
024  adhRSya
025  adhyAropana
026  anaNu
027  ananyapUrvva
028  anavarata
029  anAmaka
030  anindita
031  anIkastha
032  anugamya
033  anudvigna
034  anubaddha
035  anuraJjita
036  anuzayitavya
037  anUdya
038  antaraGga
039  antarhita
040  andhIkRta
041  anyamanam
042  anveSin
043  apaTI
044  apayazaskara
045  apariSkRta
046  apaSTama
047  apaGktyopahata
048  apIDana
049  apyuta
050  apratyAkhyeya
051  apsarA
052  abdhimaNDUkI
053  abhigata
054  abhiniryANa
055  abhimAnin
056  abhizapana
057  abhIka
058  abhyarthita
059  abhyupAyana
060  amanonIta
061  amAnitA
062  amRtakuNDa
063  ambikeya
064  amra
065  ayazaskara
066  araGgara
067  arirASTra
068  arUpavat
069  ardhArha
070  arthada
071  ardani
072  arpaNIya
073  alakaprabhA
074  alasaka
075  alpaka
076  avakIrNa
077  avagrahaNa
078  avataMsa
079  avanata
080  avamAnitA
081  avaliptatA
082  avasAdaka
083  avAcIna
084  avighna
085  avibhAgin
086  aviSakta
087  avyathiSa
088  azaGkita
089  azocya
090  azlIka
091  azvavaha
092  aSTadiz
093  asaMsRSTa
094  asadAcArin
095  asampUrNa
096  asAvadhAnatA
097  asurakSa
098  astavyasta
099  asthimat
100  asvara
101  aharSa
102  ahorAtra
103  AkAragupti
104  Akrandika
105  AkhughAta
106  AgrAyaNa
107  AcAryyatva
108  AjyabhAsa
109  Atizayya
110  AtmavRtti
111  Aditas
112  AdhArAdheyabhAva
113  Anandathu
114  AntikA
115  ApUpya
116  AbhIra
117  AmUsta
118  AyAgabhUta
119  Arambha
120  Athika
121  Alambin
122  AloDita
123  Avigna
124  AzayAza
125  AzrayaNa
126  As
127  AstaraNa
128  AhatalakSaNa
129  i
130  icchaka
131  idam
132  indrachandas
133  indriyabodhana
134  ilvakA
135  IkSaNa
136  IzvarabhAva
137  ukSatara
138  uccAra
139  ucchUsana
140  utkaTukAsana
141  utkSepaka
142  uttarabhAdrapad
143  utterita
144  utpATita
145  utsAraNa
146  udaJcana
147  udahAra
148  udgAtR
149  uddIpra
150  udbhAsa
151  udvAhakarmman
152  unmada
153  upakArin
154  upacArakaraNaM
155  upadravin
156  upapattimat
157  upayukta
158  upavAsa
159  upasamAdhAna
160  upahAlaka
161  upArama
162  ubhayathA
163  urIkRta
164  ullaGghitazAsana
165  uSTragoyuga
166  UruglAni
167  UrddhvAsita
168  Rgvedavid
169  RtuliGga
170  lR
171  ekadhurAvaha
172  ekasUnu
173  etad
174  aikSubhArika
175  okha
176  auttarapathika
177  aurddhazrotasika
178  kakubha
179  kaGkarAla
180  kacchU
181  kaTambarA
182  kaTura
183  kaNa
184  kaNThakUNikA
185  katra
186  kadalaka
187  kandaTa
188  kanyArAma
189  kapiladyuti
190  kaphelU
191  kambhArI
192  karaNDa
193  karavIraka
194  karISAgni
195  karkAruka
196  karNavedhanI
197  kadaTa
198  karmmaNivAcya
199  karmmasannyAsika
200  karSin
201  kalarava
202  kalAvika
203  kalpaka
204  kava
205  kaSa
206  kAkakalA
207  kAkAla
208  kAcima
209  kANDekSu
210  kAntidAyaka
211  kAmajAna
212  kAmAyudha
213  kAyaka
214  kArava
215  kArpAsa
216  kAyyAdyukta
217  kAlajJa
218  kAlAkSarika
219  kAleya
220  kAzyapeya
221  kiMzuluka
222  kimartham
223  kilakilA
224  kIrttayat
225  kukkuTazikha
226  kuJjarapippalI
227  kuTTakavyavahAra
228  kuNTha
229  kutsita
230  kupitavAyu
231  kumudAkara
232  kumbhIra
233  kurbvatrupa
234  kulasantati
235  kulotkaTa
236  kuzalatA
237  kuSThasUdana
238  kuhakakAra
239  kUTAkSa
240  kUlamudvaha
241  kRtakarmmaMn
242  kRtavismaya
243  kRtAvazakthika
244  kRdara
245  kRzAnu
246  kRSNapAka
247  kRSNArjaka
248  kepa
249  kezamuSTi
250  kairATaka
251  koTira
252  kolaka
253  koSahIna
254  kauntika
255  kauzalyAyani
256  kratuvikrayin
257  krayika
258  kriyAvata
259  krUrcca
260  klamitva
261  kSaNa
262  kSantR
263  kSAttra
264  kSitisuta
265  kSIrakandA
266  kSutkarI
267  kSullatAta
268  kSodAraja
269  khagola
270  khaDgakoSa
271  khaNDIra
272  kharavallikA
273  khaleza
274  khAnika
275  kheda
276  gaGgAkSetra
277  gajasAhvaya
278  gaNanAtha
279  gaNDamAlin
280  gada
281  gandhanilayA
282  gandhavAha
283  gamayat
284  gargIya
285  garbhapASaNa
286  galAGkura
287  gA
288  gAndinI
289  gAli
290  gila
291  guDatvac
292  guNaprakarSa
293  gutsapuSpa
294  gurupatra
295  gUDha
296  gRhakAraka
297  gRhiNI
298  gokila
299  godAvarI
300  gohAlikA
301  gomedaka
302  govRndAraka
303  gaudheya
304  granthibandhana
305  grAmakukkuTa
306  grAmyakanda
307  glautR
308  ghaNTApATalI
309  ghanAtyaya
310  ghAtasthAna
311  ghRtapUra
312  ghrANaduHkhadA
313  cakramaNDalin
314  cakSus
315  caNDanAyikA
316  caturvidya
317  candradAra
318  capalAtmaka
319  caraka
320  carcA
321  cavvaNa
322  cATupaTu
323  cAmarapuSpa
324  cArmmaNa
325  cit
326  citrakarmmavida
327  citrAGgada
328  ciraJjIvin
329  civi
330  cundI
331  cUrNi
332  caityadru
333  cauyyArjjita
334  chadana
335  chAndogya
336  chuTa
337  jagadanta
338  jaja
339  jana
340  jantughna
341  jambU
342  jaraNa
343  jalakirATa
344  jalaprAya
345  jalamarpiNI
346  jalodara
347  jAGgali
348  jAtIya
349  jAlaka
350  jit
351  jihvAmUla
352  jIvada
353  ju
354  jetR
355  jJAtitva
356  jyeSThasAman
357  jvala
358  jhalla
359  Ta
360  Daba
361  DhuNDhana
362  ta
363  taNDulera
364  tad
365  tantuka
366  tapaHkara
367  taptarUpaka
368  tampA
369  taruNa
370  tarpaNecchu
371  taskaratA
372  tApanIya
373  tAmrakili
374  tAravimalA
375  tAlabantra
376  tigha
377  tiraskAra
378  tilitsa
379  tIrthakara
380  tuttha
381  turaGgavaktra
382  tulyarUpa
383  tUlanAlI
384  tRtIya
385  tejaskara
386  tailAmbukA
387  taulikika
388  trayImukha
389  trigata
390  trinetra
391  triyAmaka
392  triSTha
393  tryaMza
394  tvarAnvita
395  dakSakanyA
396  dagdhvA
397  daNDavidhi
398  dadhat
399  dantapuSpa
400  damita
401  dardUNa
402  dala
403  dazamIstha
404  dahanArAti
405  dAna
406  dArakarmman
407  dAza
408  diggaja
409  dinAvasAna
410  divyadharmmin
411  dApa
412  dIrghakoSikA
413  dIrghAdhvan
414  dugdha
415  durAdharSa
416  durgAnavamI
417  duryyodhana
418  duSkRtakarmman
419  dUna
420  dRkkarNa
421  dRmphU
422  devakASTha
423  devanandin
424  devavaktra
425  dezAntara
426  daivakarmman
427  doSaprasaGga
428  dyu
429  dravaNa
430  drAviDaka
431  droNakAka
432  dvAtriMzadakSarin
433  dvijakutsita
434  dvidaivatyA
435  dvizIrSaka
436  dvaidhIbhUta
437  dhanadAyin
438  dhanaryyAsa
439  dharaNIdhara
440  dharmmadrohin
441  dharmmAnuSThAna
442  dhANaka
443  dhAnyasaGgraha
444  dhArmmika
445  dhIroddhata
446  dhUpAyita
447  dhUlIpaTala
448  dhoDa
449  dhrughaka
450  na
451  nasvaviSkira
452  naTamaNDana
453  nadeyI
454  naptR
455  namrAGga
456  narkuTaka
457  navata
458  naSTacandra
459  nAgadanta
460  nATaka
461  nAnAdhvani
462  nAyaka
463  nAvika
464  niHzaMsaya
465  nikasa
466  nigAra
467  nitala
468  nidhanakArin
469  nipAna
470  nimeSa
471  niyogya
472  nirasya
473  nirIkSita
474  nirgama
475  nirddazat
476  nimmamatva
477  nirvvANamastaka
478  nivyapekSa
479  nivIta
480  nizAraNa
481  niSeka
482  niSThAna
483  nisRSTa
484  nIcakais
485  nIlaka
486  nIlinI
487  nRpapriya
488  nemi
489  naizcitya
490  nyuja
491  pakSapAtitA
492  paGktigrIva
493  paJcajJAna
494  paJcamUla
495  paJceSu
496  paTolikA
497  paNDApUrvva
498  patita
499  patravallI
500  padakAra
501  padmanAbha
502  pannaga
503  paratantra
504  paramagati
505  parazu
506  parAjita
507  parAzrita
508  parikSINa
509  parijana
510  parinirvvapana
511  paribhUya
512  parivarttita
513  pariveSTana
514  parisaryyA
515  parItat
516  parjjanya
517  paryyavaSTabdha
518  parvvan
519  paligha
520  pavitrIkaraNa
521  pAMzucAmara
522  pAcanaka
523  pATya
524  pANDubhUma
525  pAtrapAla
526  pAdavalmIka
527  pAnIla
528  pAyasika
529  pArApAra
530  pArihArika
531  pASata
532  pAzapANi
533  picaNDa
534  piDa
535  piNDodvaraNa
536  pitRvrata
537  piluka
538  pIDana
539  pItAzman
540  puTaka
541  puNyayoga
542  punarukta
543  puraskAra
544  puruSaka
545  purobhAgin
546  puSkala
547  puSpavat
548  pUjayitavya
549  pUpikA
550  pUrvvaja
551  pUrvvokta
552  pRthuka
553  pRSThazRGga
554  patra
555  pauMzcalya
556  paurvvika
557  prakAra
558  prakavara
559  pragRhIta
560  pracurIkRta
561  prajJapti
562  praNipatita
563  pratikRSTa
564  pratitAla
565  pratipAlya
566  pratimukha
567  pratiziSTa
568  pratisAraNa
569  pratImAna
570  pratyabhivAda
571  pratyAharaNIya
572  pradara
573  pradhRSTa
574  prabala
575  pramagna
576  pramIDha
577  prayApita
578  pralambita
579  pravAcaka
580  praveNI
581  prazravaNa
582  prasahya
583  prastAra
584  praharSita
585  prAkRtika
586  prAcch
587  prANApAna
588  prAdhAnya
589  prArambha
590  priyaka
591  prItidAna
592  preman
593  prollekhana
594  plu
595  phalaka
596  phalAzin
597  phullaphAla
598  badara
599  bandhastambha
600  balanigraha
601  balika
602  bahuda
603  bahuzatru
604  bAlakatva
605  bAha
606  buddhavajJAna
607  brahmagiri
608  brahmarIti
609  brahmAvatta
610  bha
611  bhaGga
612  bhaNDIla
613  bhadrodanI
614  bharatavarSa
615  bhavabhUti
616  bhA
617  bhANDivAha
618  bhArodvahana
619  bhAvArtha
620  bhikSAka
621  bhiSaj
622  bhujakoTara
623  bhUkazyapa
624  bhUtAviSTa
625  bhUmilepana
626  bhRgupati
627  bhRSTi
628  bhokSyamANa
629  bhrama
630  bhrUkuMsa
631  makkola
632  macarccikA
633  maTara
634  maNDalaka
635  mattakAzinI
636  mathana
637  madAmnAta
638  madhukarkkaMTikA
639  madhurAkSara
640  madhyamapANDava
641  manita
642  mantrakRt
643  mandana
644  mamatAyukta
645  maruddhvaja
646  maryyA
647  mallaka
648  maska
649  mahAgada
650  mahApathagama
651  mahAyakSa
652  mahAvRkSa
653  mahira
654  mahonnata
655  mAGgalika
656  mAtRka
657  mAnaka
658  mAyin
659  mArjana
660  mAlUra
661  mAheya
662  middha
663  mIra
664  mukhagandhaka
665  muja
666  munidruma
667  muSTindhama
668  mUrcchAla
669  mUlera
670  mRgabadhAjIva
671  mRtamatta
672  mRduvAta
673  meghanAdAnulAsin
674  madha
675  mehin
676  modaka
677  mreTa
678  yakSarATparI
679  yajJiyadeza
680  yathAkAmin
681  yantrapeSaNI
682  yamunAjanaka
683  yazaHzeSa
684  yAt
685  yAmAtR
686  yugayugi
687  yughaSThira
688  yoga
689  yogezvara
690  yautava
691  raktapArada
692  raktAvasecana
693  raghUdvaha
694  rajasAnu
695  ratAyanI
696  rathAbhra
697  rambha
698  rasajJa
699  rasAlasA
700  rAgachanna
701  rAjadhAna
702  rAjavartman
703  rAjikA
704  rAdhana
705  rAzi
706  rikthin
707  rukmibhiT
708  rudraja
709  rUDhizabda
710  retana
711  rogArtta
712  romaharSaNa
713  raudratA
714  lakSya
715  laGkAdAhin
716  latA
717  lambaka
718  lava
719  lAghava
720  lAvaNya
721  liGgin
722  luTyat
723  lekhanavasti
724  lokakRt
725  lopA
726  lohakaNTaka
727  va
728  vakavratika
729  vakSas
730  vajrajit
731  vaTu
732  vada
733  vanamAkSikA
734  vanaukas
735  vamana
736  varayitR
737  varIvardda
738  varNagata
739  varttanIya
740  vavvA
741  varhiHpuSpa
742  valbha
743  vazIra
744  vasuka
745  vastrayoni
746  vahninAman
747  vAguNa
748  vAcyatA
749  vANapura
750  vAtavat
751  vAdi
752  vAmanIkRta
753  vArakin
754  vArinighi
755  vArddala
756  vASpAkula
757  vAsubhadra
758  vi
759  vikalIbhUta
760  vikeza
761  vikhAsA
762  vighasa
763  vicikitsA
764  vijayakuJjara
765  vijJapti
766  viDAraka
767  vitAnIkaraNa
768  vidAraka
769  vidyAcuJcu
770  vidveSa
771  vidhivat
772  vinazana
773  vinirmukta
774  vindhyastha
775  viparyyasta
776  vipratisAra
777  vibhaktaja
778  vibhugna
779  vimalamaNi
780  vimlAna
781  virAgArha
782  virocanasuta
783  vilAsa
784  vilomavidhi
785  vivAdArthin
786  vivacanIya
787  vizipa
788  vizrabdhatA
789  vizvadhArin
790  vizvAsyatA
791  viSamajvara
792  viSA
793  viSThala
794  visara
795  visphuliMga
796  vihAya
797  vIjagupti
798  vIthyaGga
799  vIroJjha
800  vRkSaruha
801  vRttavat
802  vRddhasaMgha
803  vRSakarNI
804  vRSyagandhA
805  vegatas
806  vetravatI
807  vedAnta
808  velAkula
809  veSya
810  vaiNava
811  vaidha
812  vairocananiketana
813  vaihAsika
814  vyaJjita
815  vyapadiSTa
816  vyalIka
817  vyavahAraprApta
818  vyAkAra
819  vyAghita
820  vyAyAmazIla
821  vyAhRtya
822  vrajat
823  vrIhi
824  zakuna
825  zakyatA
826  zaGkukarNa
827  zaNaparNI
828  zatapuSpikA
829  zatruMsaha
830  zabdAnurUpa
831  zambha
832  zaradA
833  zarIrazoSaNa
834  zalbhali
835  zaziprabha
836  zasyAru
837  zAkhoTa
838  zAntavivAda
839  zAradika
840  zAlAra
841  zAsanahara
842  zi
843  zikhAvRkSa
844  zipaviSTa
845  zila
846  zilpika
847  zizayiSu
848  zIghravedhin
849  zItottama
850  zukachada
851  zuklapRSThaka
852  zuddhaghI
853  zubhrakRt
854  zUkara
855  zUrppaka
856  zRGgATa
857  zeSabhAga
858  zokamUrcchita
859  zobhakRt
860  zauryyopArjjita
861  zyeta
862  zravaNa
863  zrAvaNika
864  zrIputtra
865  zrutikaTa
866  zrotriyatA
867  zvaka
868  zvAvigh
869  zvetavAhana
870  SaGgava
871  SAT
872  STana
873  saM
874  saMrAghita
875  saMvignamAnasa
876  saMzrava
877  saMskAraja
878  saMsthiti
879  sakarmman
880  saGkala
881  saGkrIDamANa
882  saGgrAma
883  saJcaya
884  sajJAvat
885  sattva
886  satyavAc
887  sadAnanda
888  sanas
889  sandaghAna
890  sandhikA
891  sannakadru
892  sannyAsin
893  saptAGga
894  samatA
895  samarUpya
896  samasyArthA
897  samAnayata
898  samAvedya
899  samAhvaya
900  samutkrama
901  samuddharttR
902  samupasthA
903  sampAtika
904  samprasthAna
905  sambhAryya
906  sammukhIna
907  saralayAyin
908  sarjjana
909  sarvvaga
910  sarvvabhAva
911  savvANI
912  savAsa
913  sastri
914  sahasradaMSTra
915  sahya
916  sAcivya
917  sAdhanta
918  sAdhvAcAra
919  sAmaka
920  sAya
921  sArAla
922  sAlva
923  sAhvaya
924  sitadUrvvA
925  siddhasAdhya
926  sindhumanthaja
927  sImantaka
928  sukhajAta
929  sugandhika
930  sutarAm
931  sudharmman
932  sunIla
933  suprayoga
934  sumanobhara
935  suradviS
936  surApANa
937  suvarNakadalI
938  suzarmman
939  suhasAnana
940  sUcipuSpa
941  sUtralA
942  sUryyatanaya
943  sRSTavat
944  sevyatA
945  sopAdhika
946  solluNThana
947  saumeruka
948  skandhacApa
949  stanAntara
950  stUyamAna
951  strIrAjya
952  sthANDila
953  sthAsu
954  sthUlakSveDa
955  snAtaka
956  sparddha
957  spharaNa
958  sphUrjja
959  smArttakAla
960  sraMsin
961  svakAryya
962  svadhAbhuj
963  svarabhaGga
964  svarNadru
965  svAgata
966  svArAj
967  svairatA
968  haDDuja
969  hayagrIvahan
970  haritaka
971  hareNu
972  haviHzeSa
973  hastipa
974  hAlAhala
975  hiDa
976  himAMzu
977  hInavAdin
978  hRcchaya
979  hRSIka
980  hemazikhA
981  holAkA
982  hlAdana

Preface

(back to top)

  Title
  Publisher
  Dedication
  Preface
  Page vi
  Page vii