Brown University

Cappeller Sanskrit-English Dictionary Scanned Images

PREFACE
ADDITIONS

001  a
002  akAryakArin
003  akSaya
004  agohya
005  agrepA
006  acita
007  ajina
008  atathAbhAva
009  atipravRddha
010  atiSita
011  atrivarSa
012  adRSTvA
013  adhastAt
014  adhivettavyA
015  adhvan
016  ananyajanman
017  anarhant
018  anAdRta
019  aninditagAminI
020  anIza
021  anutpAdya
022  anumati
023  anuSThita
024  antaHpracalita
025  antarbhAva
026  annazeSa
027  anvaya
028  apadhvAnta
029  aparipUta
030  apAGga
031  apekSitatva
032  aprayata
033  abhayadakSiNA
034  abhinna
035  abhivyakta
036  abhedya
037  abhra
038  amitrakarSaNa
039  ambUkRta
040  araNa
041  aruSaM
042  arthavant
043  arya
044  alAyudha
045  avakIrNa
046  avant
047  avazyAya
048  avikAra
049  avilambana
050  avyabhicAra
051  azubhamati
052  aSatara
053  asaMzavaNe
054  asamApta
055  asitekSaNa
056  astotR
057  aham
058  AkAlika
059  Agamana
060  Ajyapa
061  AtmabhU
062  Adiz
063  AnAya
064  Apta
065  Amis
066  AraNa
067  Aryaka
068  AlUna
069  AvRtti
070  Azava
071  Asanna
072  AhavanIyAgAra
073  ikAra
074  itaretarakAmyA
075  indrajUta
076  irAvant
077  ihaloka
078  Ira
079  u
080  uccaiHziras
081  utka
082  uttaraGga
083  utpaladRz
084  udakavant
085  udAradhI
086  uddhAra
087  udvIkSaNa
088  upagIta
089  upanibandhana
090  uparakta
091  upasarpaNa
092  upAdAya
093  ubhaya
094  ullekhana
095  Urj
096  Uh
097  Rc
098  RtukAla
099  e
100  ekabhAva
101  ekAtman
102  etAdRkSa
103  aikAntika
104  ojodA
105  audbhettra
106  kakutstha
107  kaNAnna
108  kathAntara
109  kanyAdUSaka
110  kampavant
111  karkAru
112  karmacodanA
113  kalabhASin
114  kalya
115  kAMsya
116  kAdambarIsagdhikA
117  kAmalubdha
118  kAruNya
119  kAla
120  kAlya
121  kiMcanya
122  kiliJja
123  kuJcikA
124  kuntala
125  kurabaka
126  kulya
127  kusumbha
128  kR
129  kR
130  kRtadAra
131  kRtsna
132  kRSaka
133  klRpti
134  kaizika
135  kaupIna
136  kratha
137  kramagata
138  krIDAvezman
139  klIbatA
140  kSam
141  kSiti
142  kSIroda
143  kSoNIndra
144  khaNDaka
145  khAdin
146  ga
147  gaNva
148  gandhana
149  gama
150  garta
151  gaveS
152  gAdha
153  giripRSTha
154  guNasaGga
155  guruvRtti
156  gRdhya
157  gRhyasUtra
158  gopAy
159  gauDa
160  ud
161  grAbha
162  gha
163  gharmavant
164  ghRS
165  cakravyUha
166  caNDezvara
167  catuSpad
168  capalagaNa
169  cara
170  carv
171  cApa
172  ci
173  citraka
174  cirakAra
175  cUtazara
176  codaka
177  chada
178  chid
179  jagatIgata
180  jaDAMzu
181  janitR
182  jambhaka
183  jaladravya
184  jahita
185  jAnaka
186  jigatnu
187  jIva
188  jur
189  joSa
190  jJAnagamya
191  jyotirvid
192  TaGka
193  Dhakka
194  taDinmaya
195  tatrastha
196  tadyuta
197  tanUpA
198  tapatI
199  taraMga
200  tarjana
201  tAtya
202  tArakAkSa
203  tAvanmAtra
204  tila
205  tuk
206  turva
207  tuhinagiri
208  tRNatantu
209  tejaskAma
210  toyadhi
211  trayastriMzat
212  tritaya
213  triliGga
214  tredhA
215  tva
216  da
217  dakSiNAyana
218  daNDika
219  dantolUkhalika
220  darbhamaya
221  dazarUpa
222  dA
223  dAna
224  dArduraka
225  digdeza
226  divAtana
227  diz
228  dIpa
229  duHkhahan
230  durupacAra
231  durnaya
232  durvarNa
233  duSkarman
234  dUraAdhI
235  dRggocara
236  dRSadupala
237  devatAsahAyin
238  devavanda
239  dezIya
240  doSa
241  dyupati
242  dravyAzita
243  droNamegha
244  dvika
245  dvirukti
246  dvyakSara
247  dhaniSTha
248  dharaNIdhRt
249  dharmabhaginI
250  dhava
251  dhA
252  dhAtu
253  dhArAyantra
254  dhiSaNy
255  dhUti
256  dhRk
257  dhairya
258  dhvajavant
259  nakSatreza
260  nada
261  nabh
262  namasyA
263  nard
264  navya
265  nAga
266  nAthita
267  nAmana
268  nAstikatA
269  nigrAhya
270  nidarzin
271  nipuNikA
272  niyantR
273  nirapekSita
274  niruja
275  nirNij
276  nirmaryAda
277  nirvAhya
278  nivasana
279  niziti
280  niSkaNTaka
281  niSprabha
282  niHsneha
283  nI
284  nIliman
285  nRpatnI
286  neyArtha
287  nodin
288  pa
289  paca
290  paJcasahasrI
291  paThana
292  pataga
293  patti
294  pad
295  padapUraNa
296  panasyu
297  paradhana
298  parasmaipada
299  parAvRj
300  parigharmya
301  parityAgin
302  paribhASenduzekhara
303  parivardhana
304  pariSecana
305  parIpAka
306  paryayana
307  palakSa
308  pazughAta
309  pAMsava
310  pANi
311  pAthodhi
312  pApa
313  pArameSThya
314  pArzvaparivartin
315  piGgalaka
316  pitRdeva
317  pibd
318  pIthin
319  puNyavant
320  punarvAda
321  purAvRtta
322  puroDAza
323  puSpapezala
324  pUtigandha
325  pUrvajana
326  pUrveNa
327  pRtany
328  pRSThaga
329  potabhanga
330  pauloma
331  prakRtija
332  pracaraNa
333  prajJAcakSus
334  pratApin
335  pratinayana
336  pratibhaTa
337  pratizut
338  pratna
339  pratyAdAna
340  pradakSiNArcis
341  pranaSTasvAmika
342  prabhAmaya
343  pramAda
344  prayoktR
345  pravarajana
346  pravRttivacana
347  praSTi
348  prasiddha
349  prahasana
350  prAjJa
351  prAtaryukta
352  prAyaNa
353  priyaMvada
354  prekSA
355  protha
356  psara
357  phalin
358  baddhakadambaka
359  bandhu
360  balamada
361  bahujalpa
362  bahUdara
363  bAla
364  bAhUbAhavi
365  buddhatva
366  bRbaduktha
367  baijika
368  brahmaNy
369  brahmavid
370  brAhmaNaghna
371  bhaktadveSa
372  bhaGgin
373  bhadratas
374  bhartRdAraka
375  bhaS
376  bhAgineya
377  bhArasaha
378  bhASaka
379  bhitta
380  bhIMti
381  bhujadaNDa
382  bhU
383  bhUtasarga
384  bhUmya
385  bhRkuTi
386  bhedakArin
387  bhauta
388  bhrAtRjAyA
389  makhasy
390  maNa
391  matta
392  madakhela
393  madhucyut
394  madhyaMdina
395  manasa
396  manojAta
397  mantravarNa
398  mandAravatI
399  marut
400  malinIkaraNIya
401  mahAkAya
402  mahApuNya
403  mahAyya
404  mahikeru
405  mA
406  mAtaGga
407  mAdhavIya
408  mAntharya
409  mArga
410  mAsikAnna
411  mithas
412  mih
413  muktivant
414  muc
415  mudgara
416  muhu
417  mUlaka
418  mRgalakSman
419  mRtapuruSazarIra
420  mRSA
421  melaka
422  mocanIya
423  mrakS
424  pra
425  yajJahut
426  yatratya
427  yathAyatanam
428  yathodita
429  yama
430  yavasa
431  yA
432  yAtayajjana
433  yAva
434  yuktAtman
435  yuj
436  yup
437  yogabhraSTa
438  yauvanavant
439  rakSas
440  raja
441  raNamukha
442  ratha
443  rada
444  rama
445  rasaguNa
446  rAkSA
447  rAjapaTTa
448  rAji
449  rAmakRSNa
450  riGkh
451  rukbhAbha
452  rudrayajJa
453  ruh
454  rUpaguNa
455  raivatya
456  rohita
457  lakSitavya
458  laghUkR
459  labdhalakSa
460  lambin
461  lA
462  liG
463  lIkA
464  lumbI
465  lokakaNTaka
466  locana
467  lohinI
468  vakSaNA
469  vajrakIla
470  vatsabhUmi
471  vadhatra
472  vanamRga
473  vanyetara
474  vayorUpasamanvita
475  varIyaMs
476  varNavarti
477  varSapUga
478  valmIkAgra
479  vasati
480  vasudA
481  vah
482  vA
483  vAc
484  vATaka
485  vAnta
486  vAraNasAhvaya
487  vArya
488  vAsara
489  vikacay
490  vikRSTa
491  vigarhya
492  vicArin
493  vijitendriya
494  vitRS
495  vidagdhacUDAmaNi
496  vidyAvayovRddha
497  vidhAraNa
498  vinaSTa
499  vip
500  vipratipatti
501  vibhavatas
502  vibhvataSTa
503  vimUla
504  virAj
505  vilambana
506  vivarjita
507  vivecana
508  vizaGka
509  vizeSajJa
510  vizvadRz
511  viS
512  viSAd
513  viSvaktana
514  visrava
515  vIkSitavya
516  vIrendra
517  vRkSezaya
518  vRt
519  vRt
520  vRddhaviTa
521  vRSakratu
522  veNAtaTa
523  vedAdhyAya
524  vezas
525  vaidagdhI
526  vairUpya
527  vyaGga
528  vyadhvara
529  vyavahAravidhi
530  vyAdha
531  vyAhita
532  vraNay
533  zaMyu
534  zakuntalA
535  zaGkukarNa
536  zatapad
537  zatrutapa
538  zam
539  zayana
540  zarIraka
541  zalakara
542  zasta
543  zAcigu
544  zAyaka
545  zAlyanna
546  zikSaka
547  ziprA
548  ziva
549  ziSTa
550  zIteSu
551  zukravAsas
552  zuddhavadha
553  zubhamaya
554  zuSNa
555  zUlabhRt
556  zeSatas
557  zoci
558  zcut
559  zraddadhAnatA
560  zrAddhakarman
561  zriyA
562  zrut
563  zreSThatA
564  zliSTarUpaka
565  zvastana
566  SaTpad
567  SoDazan
568  sarAdhana
569  saMvAha
570  saMzuddha
571  saMsRSTa
572  saMsmaraNa
573  sakaSTam
574  sagh
575  saMkleda
576  saMgraha
577  saccaritra
578  saMcintya
579  saMjJin
580  sattvakartR
581  satyazuSma
582  sad
583  sadgati
584  sana
585  saMtapta
586  saMdoha
587  sannamusale
588  sapatnI
589  saptabhUmi
590  sabhAgata
591  samadhRta
592  samarpayitavya
593  samAdhistha
594  samAyuta
595  samAhvAtR
596  samutpAda
597  samupAnayana
598  saMpratApana
599  saMbuddha
600  saMmada
601  saraNyu
602  sarpa
603  sarvadraSTTa
604  sarvahut
605  savana
606  sazaGka
607  sasyaprada
608  sahapatnI
609  sahasrapati
610  sahetu
611  sAkSika
612  sAtvata
613  sAdhyavant
614  sAma
615  sAyaMkAlika
616  sArvavarNika
617  siMhagrIva
618  siddhakSetra
619  sirA
620  sukRtya
621  sugabhasti
622  sujJAna
623  sudurAdharSa
624  sunAtha
625  suprajastva
626  sumanasy
627  surabhigandha
628  suvarNakaTaka
629  suzikSita
630  susamIhita
631  sUcin
632  sUri
633  sRka
634  sRpta
635  sevAdharma
636  somapAyin
637  saubala
638  skandapurANa
639  stambha
640  stena
641  sthag
642  sthA
643  sthA
644  sthitimant
645  snApana
646  spRdh
647  sphura
648  zuti
649  srukka
650  svatantra
651  svapU
652  svRr
653  svarNarekhA
654  svastha
655  svAyudha
656  svairavartin
657  ud
658  harigopaka
659  harSaNa
660  havyavah
661  hastya
662  hArdivan
663  hitamitra
664  hiraNyaretas
665  hum
666  hRcchaya
667  hRdayakampana
668  hetvAbhAsa
669  homaturaMga
670  hvAna
671  allambita

Additions

(back to top)

671  additions-1
672  additions-2

Preface

(back to top)

  Title
  Preface1
  Preface2
  Preface3
  Abbreviations