Brown University

Cappeller Sanskrit Wörterbuch Scanned Images

ADDITIONS

001  a
002  akopayant
003  agnipraveza
004  aGgIkar
005  ajIrNa
006  atikramaNa
007  atizithila
008  adaktvA
009  adhamaceSTa
010  adhivAsana
011  anadhigata
012  anavadya
013  anAzu
014  anIzvara
015  anunAsika
016  anuzAsin
017  antara
018  annavikAra
019  anveSa
020  aparAGmukha
021  apahAraka
022  aprajajJi
023  abda
024  abhibhati
025  abhyanujJA
026  amI
027  ayodhya
028  arc
029  ardhadeva
030  alalAbhavant
031  avadhi
032  avaSTambhamaya
033  avinoda
034  avyApAra
035  azvAnIka
036  asajjana
037  asu
038  ah
039  AkuTila
040  AcchAda
041  AtmAnapekSa
042  ApagA
043  Abhu
044  ArambhaNa
045  Alaya
046  AzAbandha
047  Asana
048  i
049  ikAra
050  idA
051  iS
052  IkSa
053  Ih
054  ucchiSTa
055  uktamarNa
056  utsAha
057  udicI
058  unmAda
059  upapanna
060  upastut
061  urukama
062  U
063  Urmya
064  RRtadyumna
065  e
066  ekavidha
067  etad
068  aitareyaka
069  aukAra
070  kaMsa
071  kaNDUti
072  kanaka
073  kam
074  kar
075  karatala
076  kartavya
077  kala
078  kalpataru
079  kAkali
080  kApila
081  kAraNakopa
082  kArSNAyasa
083  kAvyaprakAza
084  kimmartha
085  kIrti
086  kuNDalin
087  kumbhaka
088  kukodvaha
089  kudU
090  kRtaka
091  kRtsnatA
092  klapti
093  kotha
094  kaulya
095  krama
096  krIDAmarkaTapota
097  kvastha
098  kSara
099  kSINa
100  kSeSNu
101  khaNDay
102  khuraka
103  gaNapATa
104  gandhamAlya
105  gama
106  garta
107  gavyUti
108  gArhapanya
109  guNaka
110  gurukArya
111  gRbhi
112  gotama
113  govinda
114  grabha
115  grAsa
116  ghaTTa
117  ghRNa
118  cakragoptar
119  caNDistotra
120  catuSpadottha
121  campa
122  carAcara
123  cATu
124  ci
125  citraka
126  ciraya
127  cetas
128  cyut
129  chavi
130  chedya
131  jaTAbhAradhara
132  janarava
133  jayadhoSa
134  jaladakSaya
135  jA
136  jAmitva
137  jijIviSa
138  jIvanaz
139  jUrNa
140  jJA
141  jyeSTha
142  jhaN
143  Dilli
144  taDAga
145  tatrastha
146  tan
147  tantraka
148  tapolubdha
149  taraMgay
150  tarpaNa
151  tAtparyartha
152  tAralya
153  tiG
154  tilaparNa
155  tuji
156  tulyAbhijana
157  tRNAda
158  taiktirIyasahitA
159  tyajana
160  triMza
161  tripuradrUh
162  trizoka
163  tryaha
164  da
165  dakSiNais
166  dadhidrapsa
167  dayA
168  darza
169  dazarUpaka
170  dA
171  dAnta
172  dAzArha
173  dina
174  divyavijJAnavant
175  dIdivi
176  duHkhakara
177  durokam
178  durnIta
179  durvAsanA
180  duSTi
181  dUrI
182  dRSTikSama
183  devapriya
184  devendra
185  daihika
186  dyut
187  drahyat
188  droNakalaza
189  dvijanman
190  dviS
191  dhanadA
192  dhamani
193  dharmadhRt
194  dharSaka
195  dhA
196  dhA
197  dhArAGkura
198  dhiSA
199  dhUmya
200  dhRSTi
201  dhvaMsa
202  naktan
203  nad
204  nabhanpa
205  namasAna
206  nareSThA
207  navIyaMs
208  nAkapAla
209  nAthita
210  nAmana
211  nAhuSa
212  nigrAhya
213  nididhyAsitavya
214  nimagranAbhi
215  niragha
216  nirAza
217  nirjihva
218  nirmanthana
219  nirvikAsa
220  nivaha
221  nizvAsa
222  niSkRti
223  niHsazaya
224  nIkAza
225  nu
226  nRSad
227  naiyAyika
228  nyartha
229  pakSizAvaka
230  paJcabhUta
231  paTutA
232  pataga
233  paktracchedabhakti
234  pad
235  padanIya
236  panasy
237  parakathA
238  paravaza
239  parArdhya
240  paricarya
241  paripIDana
242  parivartaka
243  parisaraNa
244  pareza
245  paryupAsana
246  pavanaja
247  pazicamadakSiNa
248  pAJcAlaka
249  pAtavya
250  pAnaka
251  pAramezvara
252  pArSNagraha
253  piJjalA
254  pitRvya
255  piSTAta
256  puMskokila
257  puth
258  puraHsad
259  puruSya
260  puSpadanta
261  pUra
262  pUrvapIti
263  pRthadsukha
264  peyUSa
265  pauzcaleya
266  prakarSa
267  pragADha
268  prajas
269  pratApana
270  pratiniryAtana
271  pratibhU
272  pratiSedhApavAda
273  pratyabhighAraNa
274  pratha
275  prapaJcaka
276  prabhUtatA
277  pramodana
278  pralobhya
279  pravRktivacana
280  prasabha
281  prastha
282  prAjJamAnin
283  prAtyakSika
284  prAloya
285  prI
286  praiSya
287  psaras
288  phuTa
289  bandha
290  babhra
291  balAhaka
292  bahusukha
293  bArhataka
294  bAhyatas
295  buddhikRta
296  bRhadukSan
297  brahmaghAtin
298  brahmarAzi
299  brAhmaNavarcasa
300  bhakSitavya
301  bhaJjaka
302  bhara
303  bhavaSagara
304  bhAga
305  bhAradvAja
306  bhASAjJa
307  bhid
308  bhuktavant
309  bhU
310  bhUtapati
311  bhUrjadruma
312  bhaikSacaraNa
313  bhraMza
314  bhrASTraka
315  maGgalasamAlambhana
316  mata
317  madakala
318  madhumAdhava
319  mana
320  manuSyatrA
321  mantha
322  mamat
323  marD
324  malayadruma
325  maharSabha
326  mahApuNya
327  mahAvIra
328  maheza
329  mAghakAvya
330  mAdrI
331  mAndArya
332  mArDIka
333  mitAhAra
334  mizraka
335  muktAphala
336  muJja
337  mukrArAkSasa
338  mUDha
339  mRkS
340  mRtAha
341  medin
342  mogha
343  mruc
344  yajud
345  yatavrata
346  yathAbhirucita
347  yadi
348  yama
349  yaSTar
350  yAciSNu
351  yAmya
352  yugadhAra
353  yuj
354  yUtha
355  yaugika
356  rakSohan
357  rajemegha
358  ratin
359  randhi
360  rathi
361  rahas
362  rAjanya
363  rAjyastha
364  rAdrin
365  rI
366  rudita
367  ruh
368  rUpavant
369  rociSNu
370  raupya
371  lakSyAlakSya
372  laTabha
373  pra
374  lAghava
375  lipi
376  luG
377  lekhanIya
378  lokAcAra
379  lohitavant
380  vakSaNA
381  vajravah
382  vada
383  vanarAji
384  vapana
385  var
386  varIyaMs
387  varNanIya
388  vart
389  vart
390  varya
391  valgaka
392  vas
393  vasudhAra
394  vah
395  vAka
396  vAjaMbhara
397  vAtsalya
398  vAyumant
399  vArdhanI
400  vAsas
401  vikwarSa
402  viklavatA
403  vicArya
404  vijja
405  vittAgama
406  vidUra
407  vidhAtavya
408  vinAzana
409  viparIta
410  vibAlI
411  vimada
412  viraktimant
413  vilambana
414  vivAc
415  viz
416  vizAla
417  vizva
418  vizvaujas
419  viST
420  vismera
421  vIti
422  vRt
423  vRSaNa
424  vetrayaSTi
425  vepa
426  vaijayantikA
427  vairUpya
428  vyaGga
429  vyapekSA
430  vyAkaraNa
431  vyAsaGga
432  vratasaMpAdana
433  zakakAla
434  zaGkAbhiyoga
435  zatamAna
436  zapatha
437  zami
438  zarAvApa
439  zavas
440  zAka
441  zAntatA
442  zAlapota
443  zi
444  zibika
445  zivasUtra
446  zIghratA
447  zukriya
448  zuna
449  zuzrUSA
450  zUSya
451  zailazikhara
452  zauri
453  zraddadhAnatA
454  zrAvitar
455  zrIka
456  zrutitas
457  zliSTarUpaka
458  zvasana
459  SaTpada
460  SThIva
461  saMvartaka
462  saMsaGga
463  saMsrAva
464  sakhIjana
465  saMkSepaka
466  sac
467  saMcRt
468  satas
469  satyavacana
470  sad
471  sadhana
472  saMtati
473  saMdhya
474  saparyu
475  saphalay
476  samanas
477  samAMsa
478  samAlabhana
479  samucchraya
480  saMpad
481  saMbharaNa
482  samyaksaMkalpa
483  saratham
484  sarja
485  sarvakAmika
486  sarvasiddhArtha
487  savitar
488  sasuta
489  sahavatsa
490  sahAya
491  sAkUta
492  sAdya
493  sAtapana
494  sAMparAyika
495  sArthaka
496  sAhityadarpaNa
497  siddhakSetra
498  siv
499  sukSema
500  sucira
501  sudivasa
502  supatha
503  subhU
504  surabhigadhi
505  suvita
506  suSU
507  sUkSmadarzitA
508  sUryakAnta
509  sevAdharma
510  somasutvan
511  sauhRda
512  stambha
513  stotar
514  sthA
515  sthA
516  sthAna
517  sthUlamadhya
518  sparza
519  sphura
520  syandana
521  svakSatra
522  svapakSa
523  svarasamyoga
524  svastika
525  svAyudha
526  haMsavant
527  hambhA
528  har
529  hariheti
530  haviSkRti
531  hA
532  hAlika
533  hima
534  hInAGga
535  hRdayyR
536  haimI
537  hlAd

Additions

(back to top)

538  akSata
539  i
540  jarAyu
541  bandhanakoza