Brown University

Macdonell Sanskrit Dictionary Scanned Images

PREFACE
ADDITIONS

001  a
002  akRtasaMkalpa
003  aguNajn~a
004  aGkAsya
005  aj
006  atathya
007  atipracaNDa
008  atisAMvatsara
009  adaya
010  adhastala
011  adhIdRSTi
012  ananuSThAna
013  anaya
014  anAptR
015  anirvRta
016  anutseka
017  anuzaya
018  antardhi
019  anvayin
020  aparArka
021  apitrya
022  apravaktR
023  abhigAmin
024  abhiSENaya
025  amadhavya
026  ambikA
027  arikthIya
028  arthisAtkR
029  alAghava
030  avadhvaMsa
031  avikalpa
032  avIci
033  azna
034  asaMsarga
035  asita
036  asvatantra
037  Akulaya
038  AjIva
039  Adartavya
040  Apakva
041  AmAvAsya
042  Artava
043  AvRta
044  AsapiNDakriyAkarma
045  ikAra
046  indratA
047  IkS
048  ukSaNyu
049  utkalikA
050  utplavana
051  udAhArya
052  udvela
053  upadrava
054  upavezya
055  ubhaya
056  Uru
057  RNAdAna
058  ekayaSTi
059  ekodaka
060  oman
061  kakSIvat
062  kathAntara
063  kamalinI
064  kardana
065  kalpAya
066  kAdambinI
067  kArpaTika
068  kAvya
069  kITAvapanna
070  kuth
071  kulayoSit
072  kUTAkSa
073  kRtapada
074  kRSNagati
075  kaivalya
076  kausalya
077  krudh
078  kSamin
079  kSumat
080  khaNDazas
081  ga
082  gandhana
083  garjita
084  gAndhAri
085  guNAkara
086  gRbhAya
087  gopayitavya
088  graha
089  ghaTa
090  ghoSaNa
091  caNDakarman
092  candrarAja
093  carmAvakartin
094  ci
095  cintaka
096  cetobhU
097  chandIga
098  jagadantaka
099  janitra
100  jalda
101  jAtya
102  jIva
103  jn~Atavya
104  jn~aN
105  ta
106  tadanantara
107  tapa
108  tarhi
109  tArAyaNa
110  tilakArSika
111  tulyAkRti
112  te
113  trasnu
114  trizUlAya
115  thakkana
116  daNDAghAta
117  darpaNa
118  dA
119  dAruka
120  divasakara
121  dIpAloka
122  durgama
123  duS
124  dRkchattra
125  devatumula
126  daivakRta
127  dyUna
128  dvayasa
129  dviS
130  dhanya
131  dharmiSTha
132  dhA
133  dhiyaMjinva
134  dhRk
135  dhvaMsa
136  nada
137  nayana
138  naz
139  nAdh
140  niMs
141  nidhuvana
142  nirabhiprAya
143  nirduHkha
144  nirvyAkula
145  niSka
146  niHspanda
147  nIlI
148  naipuNya
149  pakSaka
150  pan~cAzat
151  pat
152  pad
153  panu
154  parazu
155  paricchad
156  parirakSaNa
157  paruSetara
158  paliknI
159  pAka
160  pAtrin
161  pAradezya
162  pAvara
163  pipIla
164  pun~ja
165  puramathana
166  puryaSTa
167  pUjaka
168  pUrvanipAta
169  pR
170  pRSThadeza
171  paurasakhya
172  prajAgupti
173  pratikan~cuka
174  pratipatha
175  pratirAja
176  pratihArAya
177  pratyabhyanujn~A
178  prathana
179  prapitAmaha
180  pramA
181  pralalATa
182  pravoDhR
183  prasAda
184  prahi
185  prAjika
186  prAtItika
187  prAyeNa
188  priyAkhya
189  praiyamedha
190  phakk
191  baMh
192  bandha
193  balakSIbha
194  bahukara
195  bANavat
196  bAhula
197  buddhikRt
198  bRhannala
199  brahmanirvANa
200  brAhmaNasAtkR
201  bhagna
202  bhaya
203  bhavin
204  bhAnumat
205  bhAS
206  bhinnakIkR
207  bhujAgra
208  bhUHkhAra
209  bhUmyanantara
210  bhRtyanna
211  bhobhavatpUrvakam
212  bhrAma
213  majjan
214  matAkSa
215  madartha
216  madhyaMdina
217  manImuSagrAma
218  mantrAkSara
219  mamAya
220  malaya
221  mahAcakra
222  mahi
223  mahIkampa
224  mAkis
225  mAtha
226  mAnuSI
227  mArgAvalokin
228  mita
229  mizraNa
230  mukti
231  muj
232  muhu
233  mUlika
234  mRja
235  mRSAya
236  maitrin
237  maunin
238  yakSma
239  yata
240  yathApaNyam
241  yadanna
242  yama
243  yaska
244  yAjya
245  yAvadgamam
246  yuj
247  yudhiSThira
248  yojaka
249  raTaraTAya
250  raTita
251  radh
252  ras
253  rAjakIya
254  rAjyakara
255  rAhula
256  rucikara
257  ruh
258  reNu
259  raukma
260  laghukoSTha
261  labha
262  lasa
263  liT
264  lup
265  lokaMpRNa
266  laukAyatika
267  vacaHkrama
268  vad
269  vanaspati
270  vayuna
271  varNa
272  varSA
273  vas
274  vastu
275  vA
276  vAjaya
277  vAnaprastha
278  vArI
279  vAsayaSTi
280  vikArita
281  vighna
282  vijjala
283  vid
284  vidvala
285  vinAbhava
286  vipRccham
287  vibhvan
288  virUpaya
289  vicikta
290  vizada
291  vizvasanIya
292  viSahya
293  vismaya
294  vIraka
295  vRjana
296  vRt
297  vRddhAnuzAsana
298  vRSya
299  vedyA
300  vaijayika
301  vairalya
302  vyaGga
303  vyavahAra
304  vyApin
305  vratagrahaNa
306  zakti
307  zatAtman
308  zabdAkhyeya
309  zaratalpa
310  zalyaka
311  zAkAzana
312  zAMbhava
313  zAsanIya
314  zirasija
315  ziSyAya
316  zuklAguru
317  zubhaya
318  zRgAla
319  zociSTha
320  zrathAya
321  zrit
322  zrutA
323  zlu
324  Sa
325  sa
326  saMzayAlu
327  saMhita
328  saMkasuka
329  saMghAta
330  san~jaka
331  satyaka
332  sadana
333  sanatA
334  saMdhinigrahadvAreNa
335  saptama
336  samadhika
337  samaSTi
338  samAsa
339  samupagantavya
340  saMmata
341  sarahasya
342  sarvazas
343  savIman
344  sahaMsavAlavyajana
345  sahya
346  sAtyaki
347  sAntvana
348  sAMpAdika
349  sAlAvRka
350  sic
351  simbhuka
352  sukhAgata
353  sudhA
354  subh
355  surasa
356  suSaMsad
357  sUcaka
358  sRka
359  sRpta
360  sodaka
361  saubala
362  skhal
363  snupa
364  sthaviman
365  sthA
366  sthAla
367  snAnodaka
368  sphar
369  smRta
370  sva
371  svapnas
372  svarjit
373  svAdnan
374  svairin
375  hanu
376  harSadeva
377  hA
378  hiMs
379  hu
380  hR
381  heSA
382  hvAra

Additions

(back to top)

383  additions-1
384  additions-2

Preface

(back to top)

  Title
  Publisher
  Dedication
  Preface
  Page vi
  Page vii
  Page viii
  Page ix
  Page x
  Page xi
  Abbreviations