Brown University

Monier-Williams Sanskrit Dictionary Scanned Images

PREFACE
SUPPLEMENT

0001  a
0002  akarman
0003  akriya
0004  akSika
0005  agUDha
0006  agnisaMskAra
0007  aghamAra
0008  aGgAdhipa
0009  acintita
0010  ajanayonija
0011  aJcati
0012  aNDara
0013  atirucira
0014  atitRd
0015  atibRh
0016  atiSakta
0017  atyantasaMyoga
0018  adakSiNatva
0019  adevRghnI
0020  adharAk
0021  adhigamana
0022  adhivAka
0023  adhunAtana
0024  adhva
0025  ananRta
0026  anapsaras
0027  anavarata
0028  anAda
0029  anAza
0030  aniruktagAna
0031  anIha
0032  anugavam
0033  anutRR
0034  anunam
0035  anupare
0036  anupraroha
0037  anumA
0038  anulApa
0039  anuviSTambha
0040  anuSaGgika
0041  anusambaddha
0042  anUnavarcas
0043  antavat
0044  antaraprabhava
0045  andhatAmisra
0046  anyonya
0047  anvAdiz
0048  apakIrti
0049  apaTAntara
0050  apapad
0051  aparAGmukha
0052  apalASuka
0053  apazvAsa
0054  apAkariSNu
0055  apAsyat
0056  apyayadIkSita
0057  apauruSeya
0058  apratiyatnapUrva
0059  apravINa
0060  abaddhaka
0061  abhAvanA
0062  abhigRhIta
0063  abhidadhat
0064  abhiniHsRp
0065  abhipatana
0066  abhiprabhU
0067  abhibhavana
0068  abhiyAcJA
0069  abhivAdana
0070  abhivIra
0071  abhizriS
0072  abhiSvaGga
0073  abhisaMnaddha
0074  abhiskandam
0075  abhISTi
0076  abhyapazri
0077  abhyAsatA
0078  abhyAsAdana
0079  abhyupanivRt
0080  abhreSa
0081  amardita
0082  amiSa
0083  amedhas
0084  ambuzirISikA
0085  ayavaka
0086  ayogyatA
0087  aratni
0088  arikta
0089  arUpajJa
0090  arcatri
0091  arthanirvRtti
0092  ardhakarNa
0093  arpitopta
0094  alaka
0095  alAbha
0096  alpAmbutIrtha
0097  avakramaNa
0098  avaghoSa
0099  avatRR
0100  avadhIr
0101  avapAtana
0102  avamAnanIya
0103  avarodhika
0104  avalobhana
0105  avasAda
0106  avatha
0107  avAcinazIrSan
0108  avigAna
0109  avina
0110  avilA
0111  avRdha
0112  avyavalambin
0113  azanika
0114  azokataru
0115  azvakarNaka
0116  azvatthAman
0117  aSTa
0118  asakta
0119  asaMnikarSa
0120  asaru
0121  asiddhida
0122  asoDha
0123  asthituNDa
0124  asvaka
0125  ahalyA
0126  aho
0127  AkAzakakSA
0128  AkIrNatA
0129  Akhara
0130  Agomuc
0131  AghoSa
0132  AcAryAnI
0133  AjAtazAtrava
0134  ADambarAghAta
0135  Atuc
0136  Atmahanana
0137  Adikavi
0138  AdR
0139  AdhI
0140  AnandakalikA
0141  AnucAraka
0142  Antarvedika
0143  ApaduddharaNa
0144  Apodevata
0145  Abayu
0146  AbhUS
0147  Amizratva
0148  Ayadarzin
0149  Ayurvedika
0150  AraNyakagAna
0151  Arudh
0152  ArtveyI
0153  AliGgitavat
0154  ArSeyavat
0155  Avarjaka
0156  AvIracUrNa
0157  Avraska
0158  AzuzuSkatva
0159  AzliSTa
0160  Asyadaghna
0161  Asava
0162  AsyA
0163  AhAraniHsaraNamArga
0164  ikSupattra
0165  itaretarAzraya
0166  indirAlaya
0167  indravAh
0168  imaka
0169  iSukAra
0170  ihakAra
0171  IL
0172  ukti
0173  uccabhASaNa
0174  ucchiSTakalpanA
0175  ujjha
0176  utkartana
0177  utkramajyA
0178  uttamazloka
0179  uttarAsaGga
0180  utthAnayukta
0181  utpalabhedyaka
0182  utsad
0183  utsthala
0184  udak
0185  udavasAnIya
0186  udaya
0187  udgatazRGga
0188  uddaNDapAla
0189  uddhavadUta
0190  udbadhya
0191  udyantR
0192  udvAhika
0193  udhan
0194  unmadiSNu
0195  upaka
0196  upakosala
0197  upagAtR
0198  upajagatI
0199  upadagdha
0200  upadhAtu
0201  upaniviSTa
0202  upapAduka
0203  upabindu
0204  upamukham
0205  uparAma
0206  upalabhya
0207  upavidh
0208  upazalyaka
0209  upasaMklRp
0210  upasaMprAp
0211  upastara
0212  upahatnu
0213  upAgra
0214  upApa
0215  upAsana
0216  upendhya
0217  ubhayatoGga
0218  urudhiSNya
0219  ulkuSI
0220  uzIragiri
0221  uhAna
0222  UrNAvat
0223  UrvarA
0224  RtaspRz
0225  RGga
0226  RNajya
0227  RSikalpa
0228  ekacittIbhU
0229  ekabhojin
0230  ekAkSarIbhAva
0231  ekata
0232  edhavat
0233  eSya
0234  aitizAyana
0235  aizvaryavivaraNa
0236  omkArIya
0237  auttara
0238  audbhaTa
0239  aupazamika
0240  aurva
0241  kaMvUla
0242  kakSAzrita
0243  kacchapaka
0244  kaTizUla
0245  kaDandikA
0246  kaNThAvasakta
0247  katr
0248  kadAcAra
0249  kanIyastva
0250  kandalI
0251  kapilagItA
0252  kaMvat
0253  kambalya
0254  karodaka
0255  karaTa
0256  karkakhaNDa
0257  karNaprakAza
0258  kartRguptaka
0259  karmadhAraya
0260  karSaphala
0261  kalazapotaka
0262  kalikAra
0263  kalpAntara
0264  kavaka
0265  kavya
0266  kaSTakara
0267  kAkatuNDaka
0268  kAkocika
0269  kAJcIpura
0270  kAtantra
0271  kAntika
0272  kAmakalikA
0273  kAmAdhikAra
0274  kAmbalika
0275  kAramihikA
0276  kArpAsatAntava
0277  kArSNi
0278  kAlikAmukha
0279  kAlasAhvaya
0280  kAlvAla
0281  kAzmIraka
0282  kAhAraka
0283  kiMsuhRd
0284  kirAtatiktaka
0285  kITAri
0286  kutanu
0287  kuMza
0288  kuJcita
0289  kuTTita
0290  kuNDIvRSa
0291  kudri
0292  kubjikA
0293  kumbh
0294  kurI
0295  kulaMdhara
0296  kulAyin
0297  kuzakAzamaya
0298  kuSThacikitsita
0299  kuhara
0300  kUdara
0301  kR
0302  kRtakAla
0303  kRtAgaska
0304  kRtrimaputraka
0305  kRtsnahRdaya
0306  kRzanAvat
0307  kRSNagarbha
0308  kRSNAgraja
0309  ketaki
0310  kevalakarmin
0311  kesaragrAma
0312  kaizina
0313  koTTarAja
0314  kolyA
0315  kaukuNDihi
0316  kautuka
0317  kaumbhakAreya
0318  kauzalikA
0319  krakacapad
0320  kramapATha
0321  kriyAkANDa
0322  krIDu
0323  krUropasaMhata
0324  klizita
0325  kSaNakleza
0326  kSatavrata
0327  kSAmi
0328  kSitidevatA
0329  kSipa
0330  kSIravAri
0331  kSudravaidehI
0332  kSuramardin
0333  kSemabhUmi
0334  kSmApAla
0335  khaGkhaNa
0336  khaNDa
0337  khanI
0338  kharbUja
0339  khATvareya
0340  khidira
0341  khoTi
0342  gaGguka
0343  gaNa
0344  gaNitin
0345  gandha
0346  gandharva
0347  gat
0348  gantva
0349  garud
0350  garbhapuroDAza
0351  galacarman
0352  gavya
0353  gAyantikA
0354  gAmbhIrya
0355  gADhatA
0356  gilana
0357  guDUcikA
0358  guNasaMgraha
0359  gupta
0360  guruvyatha
0361  gUdhacaturthapAdaprahelikA
0362  gRhakuliGga
0363  gRhu
0364  gokarNa
0365  godama
0366  gomata
0367  govindinI
0368  goda
0369  gozIrSa
0370  gaurakRSNa
0371  grathila
0372  grabha
0373  grAhakakRkara
0374  grAmyakanda
0375  gha
0376  ghaNTApATali
0377  gharmatapta
0378  ghuS
0379  ghRtAdi
0380  ghrANacakSuz
0381  cakracUDAmaNi
0382  cakSa
0383  caTuka
0384  catuHzAla
0385  caturmuSTi
0386  catuSpAdaka
0387  candrakeza
0388  candrAmRtarasa
0389  campakavyavahArikathA
0390  caritavya
0391  carmika
0392  cATigrAma
0393  cAndri
0394  cAruratha
0395  cikIrSya
0396  cittavibhrama
0397  citrayAna
0398  cetanIyA
0399  ciravRtta
0400  cukraka
0401  cUDaka
0402  cera
0403  colamaNDala
0404  cyUta
0405  chandapAtana
0406  chAta
0407  chinnaka
0408  jagat
0409  jaGgalapatha
0410  jatugeha
0411  jananAntara
0412  japa
0413  jayakarNa
0414  jaratpittazUla
0415  jaladardura
0416  jalArdrikA
0417  jAgR
0418  jAtodaka
0419  jAnevAdika
0420  jAlakAra
0421  jighAMsA
0422  jihmita
0423  jIvamizra
0424  jUrNAhva
0425  jehila
0426  jJAtivid
0427  jyeSThatA
0428  jyotsnAkAlI
0429  jhallakaNTha
0430  TIkA
0431  DuDubha
0432  tagaraka
0433  tatpada
0434  tathotsAha
0435  tallakSaNa
0436  tanUhrada
0437  tapAnta
0438  tam
0439  taraNIya
0440  tarkajJAna
0441  talukSa
0442  tAtagu
0443  tAmasakIlaka
0444  tAramAkSika
0445  tAlaketu
0446  tAvISa
0447  tinduki
0448  tiryadryaJc
0449  tIkSNapriya
0450  tuGganAsikA
0451  turagAtu
0452  tuvikSatra
0453  tUSAdhAna
0454  tRpAya
0455  tep
0456  toya
0457  tyAgima
0458  trikakud
0459  tridhAtuka
0460  trimala
0461  trizila
0462  tripu
0463  tryaGgula
0464  tvara
0465  daMSTrAla
0466  dakSiNAzA
0467  daNDapiGgalaka
0468  dadari
0469  dantavAsas
0470  dayAkara
0471  darzanagriha
0472  dazapuraMdara
0473  dazasyA
0474  dA
0475  dAma
0476  dArakriyA
0477  dAzaratha
0478  didyotiSu
0479  divAkIrti
0480  digantara
0481  dIkSAvinoda
0482  dIrghakUrca
0483  dut
0484  dugdhamukha
0485  durApa
0486  durpaddhita
0487  durvAsas
0488  duSTanu
0489  dUSaNAri
0490  dUrI
0491  dRgaJcala
0492  dRSTAriSTa
0493  devagAyana
0494  devabhU
0495  devasUda
0496  devala
0497  dehadhAraNa
0498  daivaka
0499  doH
0500  dyAvAkSame
0501  dravadazva
0502  drAvayitnu
0503  droNakalaza
0504  dvAdazajyotirliGgastotra
0505  dvitriveNu
0506  dvizUla
0507  dviSatA
0508  dvyahIna
0509  dhanoSman
0510  dhamani
0511  dharmakhaNDa
0512  dharmavAhana
0513  dharmitva
0514  dhAtucandrikA
0515  dhAnaka
0516  dhArAsalila
0517  dhIdA
0518  dhUpapAtra
0519  dhUrtalavaNa
0520  dhRSTaketu
0521  dhmApita
0522  dhrauvaki
0523  dhvRt
0524  nakulatva
0525  naga
0526  natamUrdhan
0527  nandanakAnana
0528  nabhoyoni
0529  narakapAla
0530  nartitavya
0531  navama
0532  naz
0533  nAgakanda
0534  nAgarakhaNDa
0535  nAdita
0536  nAbhaka
0537  nArAyaNakaNTha
0538  nAlitA
0539  niHSaGga
0540  nirazana
0541  nirgavAkSa
0542  niryatna
0543  niSkAraNa
0544  niHzas
0545  nikUla
0546  nigA
0547  nikta
0548  nidA
0549  nidhi
0550  nipuNa
0551  nimantrya
0552  niyata
0553  niradh
0554  niruddha
0555  nirjhara
0556  nirbhartsana
0557  niryAmaka
0558  nirvivitsu
0559  nivadh
0560  nivRti
0561  nizaraNa
0562  niSadhAdhezvara
0563  niSkramaNita
0564  nisarga
0565  nihava
0566  nIra
0567  nIlAlikulasaMkula
0568  nRmaNas
0569  netrajala
0570  naipAtya
0571  naiyaGkava
0572  nyanta
0573  nyAviz
0574  pakSabala
0575  paGgUyita
0576  paJcagauDabrAhmaNajAti
0577  paJcamahAyajJa
0578  paJcAGguri
0579  paT
0580  paTTeraka
0581  pataM
0582  pattraya
0583  pat
0584  padAvagrAham
0585  padmalekhA
0586  payaspati
0587  parapArabhUta
0588  parAvasathazAyin
0589  parameSThina
0590  parAk
0591  parAvarta
0592  parikarSa
0593  pariguNita
0594  paricetavya
0595  pariNidhA
0596  paridRSTa
0597  paripanna
0598  paribAdh
0599  parimalaya
0600  parirAj
0601  parivindat
0602  pariveSTana
0603  pariSic
0604  parisAdhana
0605  parihAra
0606  paruSaghana
0607  paryagu
0608  paryANaya
0609  paryarSaNa
0610  palakyA
0611  pavamAnaTippana
0612  pazubandhaka
0613  pAtrakaTaka
0614  pAkakarmanibandha
0615  pATana
0616  pANinIyamatadarpaNa
0617  pAtuka
0618  pAdAntara
0619  pApAtman
0620  pArezmazAnam
0621  pAriNAmika
0622  pArdAkI
0623  pAlakagotra
0624  pAzupatajJAna
0625  piGgalakANva
0626  piNDaya
0627  pitRhU
0628  pippalAda
0629  piSTAda
0630  pItavAlukA
0631  puMdhvaja
0632  puNDarya
0633  putraphalabhaktR
0634  punarmanya
0635  purAhita
0636  puraya
0637  puruha
0638  purv
0639  puSkarAkhya
0640  puSparasa
0641  pUtadhAnya
0642  pUrAmla
0643  pUruSa
0644  pUrvabhakSikA
0645  pUrvodakplava
0646  pRthakparNI
0647  pRthukIya
0648  pRSThayAyin
0649  peSaNa
0650  poJch
0651  pautika
0652  paulastya
0653  prakalyANa
0654  prakRti
0655  prakrantR
0656  pragayaNa
0657  pracaNDavarman
0658  pracchAdya
0659  prajalpana
0660  praNAla
0661  praNodya
0662  pratigAtram
0663  pratiyuvati
0664  pratyaGgiras
0665  pratikSepaNa
0666  pratijJAti
0667  pratinyas
0668  pratiprayAta
0669  pratimaNDita
0670  pratilamb
0671  pratizrama
0672  pratisaMvad
0673  pratisvana
0674  pratikSita
0675  pratIka
0676  pratyard
0677  pratyApatti
0678  pratyuddIp
0679  prathamakathita
0680  pradeza
0681  pradhAnatva
0682  prapat
0683  prapyAyana
0684  prabhAkITa
0685  prabhartavya
0686  pramANatas
0687  pramodam
0688  prayAsita
0689  prayudh
0690  pralayana
0691  pravarasena
0692  pravicint
0693  praveSTavya
0694  pravRttaka
0695  prazaMsita
0696  praznaya
0697  prasAdaka
0698  prasup
0699  praskaNva
0700  prasnu
0701  prahAyya
0702  prAkRta
0703  prAMzutA
0704  prAkkUla
0705  prAcInAtAna
0706  prANAtyaya
0707  prAtIpa
0708  prApya
0709  prArh
0710  priya
0711  priyaGgu
0712  pretacArin
0713  praiSa
0714  prodgrIvam
0715  plakSasamudbhavA
0716  phakka
0717  phalaprajanana
0718  phullatubarI
0719  phenAgra
0720  baddhR
0721  bandhanRtya
0722  barAsI
0723  balabalI
0724  balidviS
0725  bahutRSNa
0726  bahuvyaya
0727  bahirdhvajA
0728  bAdha
0729  bAlagopAla
0730  bASkalazAkhA
0731  bAhyakakSa
0732  birAla
0733  bIjya
0734  buddhipUrvaka
0735  bodheya
0736  bRhatkathA
0737  bRhannAyakIdaNDaka
0738  brahma
0739  brahmadeva
0740  brahmavAdya
0741  brahmodumbara
0742  brAhmaNi
0743  bhaj
0744  bhagavatsvatantratA
0745  bhaGguranizcaya
0746  bhadrakaNTa
0747  bhandhuka
0748  bhariman
0749  bhavakalpa
0750  bhaviSyottara
0751  bhAtu
0752  bhAgya
0753  bhAma
0754  bhArman
0755  bhAvodaya
0756  bhAs
0757  bhitta
0758  bhihu
0759  bhIra
0760  bhuJjApaya
0761  bhUkadamba
0762  bhUtaghna
0763  bhUtiziva
0764  bhUri
0765  bhRtyakAmakRt
0766  bhRzatA
0767  bhaikSuka
0768  bhojakaTIya
0769  bhauvAyana
0770  bhrami
0771  bhRkuTi
0772  makSikAmala
0773  maGgalavAra
0774  maJjarikA
0775  maNidhAriNI
0776  maNDalatva
0777  matsyezvaratIrtha
0778  madakAraNa
0779  madirAmadAndha
0780  madhunADI
0781  madhUtthita
0782  madhyapatita
0783  madhvamAhAtmya
0784  manaskAnta
0785  manuSyaviz
0786  mantrakamalAkara
0787  manvarthacandrikA
0788  mandakarNi
0789  manmathin
0790  marAlagamanA
0791  maroli
0792  marv
0793  malli
0794  masAragalvarkamaya
0795  mahAkaraJja
0796  mahAjAti
0797  mahAnAnAtva
0798  mahApheTkArIya
0799  mahAmAyUra
0800  mahArcis
0801  mahAvrAta
0802  mahAsaura
0803  mahiSvani
0804  mahiSa
0805  mAMzcatva
0806  mAghavatacApa
0807  mAtalisArathi
0808  mAtputra
0809  mAdhurya
0810  mAnavakalpasUtra
0811  mAmalladevI
0812  mArI
0813  mArjaka
0814  mAlinItantra
0815  mAsAnumAsika
0816  mitadakSiNa
0817  mithunabhAva
0818  mizrakezava
0819  mImAMsAbhASya
0820  mukhaphullaka
0821  muktakeza
0822  muTTa
0823  mudhA
0824  mUrchAvat
0825  mugdha
0826  mUtraukasAda
0827  mUlasthAyin
0828  mRtyukanyA
0829  mRgazIrSan
0830  mRNAlakaNTha
0831  mRdhra
0832  megharaga
0833  medhaja
0834  meSUraNa
0835  mumokSayiSu
0836  morAkabhavana
0837  maunagopAla
0838  mlecchAkhya
0839  yaj
0840  yajJabhAjana
0841  yatana
0842  yathAgamanam
0843  yathArUpa
0844  yathocita
0845  yadIya
0846  yantrasaMgraha
0847  yamalacchada
0848  yavya
0849  yaSTika
0850  yApya
0851  yAjya
0852  yAmuneSTaka
0853  yAvana
0854  yuktikathana
0855  yuddhakANDa
0856  yuSmota
0857  yogatantra
0858  yoginI
0859  yauktAzva
0860  rakSaNArtham
0861  racayitR
0862  raktaphala
0863  raja
0864  raNapakSin
0865  ratnarekhA
0866  rathasArathi
0867  randhrAnusArin
0868  ratisundara
0869  ravaNaka
0870  rasatattvasAra
0871  rasApuS
0872  rAkSoghna
0873  rAjakaustubha
0874  nAtharANaka
0875  rAjanvat
0876  rAtna
0877  rAndrya
0878  rAmavarNanastotra
0879  rAla
0880  rAhukanya
0881  rebhasUnu
0882  ruk
0883  ruNaskarA
0884  rudrAnuSThAnapaddhati
0885  rurukSaNi
0886  rUpakartR
0887  re
0888  revatottara
0889  rocanaphala
0890  romAzrayaphalA
0891  rauT
0892  lakSabhUta
0893  lakSmIMdadA
0894  laghukaGkola
0895  laGkAri
0896  latAkaraJja
0897  lambhitalobha
0898  lalitAkramadIpikA
0899  lavaNAnbataka
0900  lAGkAyana
0901  lAvaNaka
0902  liGgakAraNavAda
0903  libi
0904  lugi
0905  lubdhajana
0906  leya
0907  lokayAtrA
0908  loTya
0909  lohastha
0910  lauhAyana
0911  vakrakaNTa
0912  vaGkharabhaNDIratha
0913  vacasya
0914  vajrazrI
0915  vaTku
0916  vatsarAjya
0917  vadhyaghAtaka
0918  vanamAtaMga
0919  vanezaya
0920  vapuHsrava
0921  vayodheya
0922  varUthin
0923  varAli
0924  vargakarman
0925  varNasaMhAra
0926  vartarUka
0927  varSadhara
0928  valayin
0929  vallikaNTakArikA
0930  vazcika
0931  vasukarNa
0932  vasyas
0933  vastuvat
0934  vahnikanyA
0935  vAtavat
0936  vAGga
0937  vAgdevatA
0938  vAcyAya
0939  vAJchaka
0940  vAdakathA
0941  vAnIra
0942  vAmanakArikA
0943  vAyusambhava
0944  vAravANi
0945  vArkAruNIputra
0946  vArSikaprazna
0947  vAvadUka
0948  vAsantaka
0949  vAstuvidhAna
0950  vikapAla
0951  videza
0952  vimUDha
0953  vizoNita
0954  vikalpa
0955  vikRt
0956  vicakramANa
0957  vigama
0958  vighnaka
0959  vicicit
0960  vijAvan
0961  vijRmbhin
0962  viTThaleza
0963  vitAna
0964  vidyAkara
0965  vitta
0966  vidUSaNa
0967  vidyota
0968  vidhAyaka
0969  vidhAraya
0970  vinikarttavya
0971  vinirmA
0972  vinayana
0973  viprakanyA
0974  vipariNata
0975  vipulaka
0976  vipralApin
0977  vibAdha
0978  vibhASA
0979  vibhUman
0980  vimalaya
0981  vimarda
0982  viraja
0983  virAja
0984  virodhaka
0985  vilabdha
0986  viluNT
0987  vivAdin
0988  vivekin
0989  vivardhana
0990  vizalyaya
0991  vizeSaka
0992  vizrAnti
0993  vizvajinva
0994  vizvavyApti
0995  vizvAhA
0996  viSabhujaMga
0997  viSamaka
0998  viSudruh
0999  viSTambhita
1000  viSNubhagavatapurANa
1001  visArin
1002  vispaSTI
1003  vihata
1004  vihvalita
1005  vIDu
1006  virabhaTa
1007  vIryAsattvavat
1008  vRthAprajA
1009  varja
1010  vRttervAru
1011  vRddhayogazataka
1012  vRSakarNikA
1013  vRSaya
1014  veGkaTa
1015  vetAlapura
1016  vedabIja
1017  vedAGgazAstra
1018  vedyupoSaNa
1019  vellitAgra
1020  vaiMzatika
1021  vaicittya
1022  vaitAlI
1023  vaidyAni
1024  vaibhAjyavAdin
1025  vairakRt
1026  vaivarNika
1027  vaizvadeva
1028  vaisarjanIya
1029  vyudaka
1030  vyatikaratikRta
1031  vyatIhAra
1032  vyapavRj
1033  vyavakRR
1034  vyavasthApakavasthApanIya
1035  vyasana
1036  vyAkRS
1037  vyADiparibhASA
1038  vyApAta
1039  vyAvarN
1040  vyukS
1041  vyuSita
1042  vrAja
1043  vratayitavya
1044  zaMsa
1045  zaktivega
1046  zakArilipi
1047  zakman
1048  zaGkhamAlini
1049  zatakrI
1050  zatamaya
1051  zatepaJcAzannyAya
1052  zap
1053  zabdabrahman
1054  zamavyasanin
1055  zaMkaravilAsa
1056  zayanagRha
1057  zaryahan
1058  zarIranipAta
1059  zalalita
1060  zaza
1061  zastrakali
1062  zAkaMdheya
1063  zAkhAmlA
1064  zAtita
1065  zAntisarvasva
1066  zAyitA
1067  zArGgaSTA
1068  zAlAluka
1069  zAsanadUSaka
1070  zikyita
1071  zikhi
1072  zineyu
1073  ziromukha
1074  zilpasarvasvasaMgraha
1075  zivadhanurveda
1076  zivApriyA
1077  ziSTAcIrNa
1078  zItameha
1079  zIrSAmaya
1080  zukIbhU
1081  zuklIkR
1082  zudh
1083  zunaHzepazepha
1084  zubhetara
1085  zuSkavraNa
1086  zUdravarga
1087  zUlAkR
1088  zRGgAraka
1089  zeSakamalAkara
1090  zailapatha
1091  zaiSyopAdhyAyikA
1092  zodhayitavya
1093  zauNDarya
1094  zcut
1095  zyAmAdevI
1096  zraddhApana
1097  zravas
1098  zrAddhapaddhati
1099  zrIkAra
1100  zrIraGga
1101  zuzruvas
1102  zrutimUla
1103  zroNikapAla
1104  zlAghA
1105  zvaTha
1106  zvasIvat
1107  zvetanAman
1108  SaNDakApAlika
1109  SaDaGginI
1110  SaSTisahasra
1111  SANDaza
1112  saMyataka
1113  saMrambha
1114  saMvac
1115  saMvAhaka
1116  saMveza
1117  saMve
1118  saMzodhana
1119  saMsakti
1120  saMsargaka
1121  saMskRtatra
1122  saMsthitika
1123  saMhita
1124  sakalatra
1125  sakSama
1126  saMkuJcita
1127  saMketagRhaka
1128  saMkSepaka
1129  saMjughukSA
1130  saMghabhadra
1131  sacitra
1132  saMcAri
1133  saGgaTa
1134  saMjvara
1135  satsaMgati
1136  satyacUDAmaNi
1137  satyApariNaya
1138  satApa
1139  sadmanivAsin
1140  sadAtana
1141  sanitR
1142  saMtatatika
1143  saMtrAsita
1144  saMduSTa
1145  saMdhicamasa
1146  saMnakha
1147  saMnipAtaka
1148  saMnyas
1149  saprazrayam
1150  saptabhauma
1151  sapratipAdana
1152  sam
1153  samazarkara
1154  samaNTha
1155  samanubandha
1156  samabhinand
1157  samartharthaka
1158  samavAyavAyana
1159  samAkhyAkhyAna
1160  samAdhita
1161  samAnayana
1162  samArudh
1163  samAvyadh
1164  sami
1165  samIkSaNa
1166  samutkRt
1167  samudragamana
1168  samuddidhIrSu
1169  samunmUlana
1170  samupAghrA
1171  samaraNa
1172  sampac
1173  sampIti
1174  sampracakS
1175  sampratyavekSaNatA
1176  samprayukta
1177  samprahA
1178  sambandhu
1179  sambhava
1180  sammadin
1181  sammUDha
1182  sayoni
1183  sarita
1184  sargakartR
1185  sarvaMsaha
1186  sarvadevata
1187  sarvarAj
1188  sarvasulabha
1189  sarveSTada
1190  salajjita
1191  savidhIkR
1192  sazeSa
1193  sah
1194  sahajagdhi
1195  sahotthAyin
1196  sahasraparvA
1197  sAMyuga
1198  sAkSAtpuruSottamavAkya
1199  sAMkrandani
1200  sADa
1201  sAdh
1202  sAdhya
1203  sAnuja
1204  sAMnivezika
1205  sAman
1206  sAmAjika
1207  sAmpratakAla
1208  sAr
1209  sArameyAgaNAdhipa
1210  sArdhaMvihArin
1211  sAvaka
1212  sAzrunayana
1213  sita
1214  sikatAtva
1215  sitIkR
1216  siddhArthaka
1217  sidhra
1218  silAJjAlA
1219  sImantaya
1220  suUti
1221  sukhakara
1222  sukhAvaha
1223  sugraha
1224  sutamAm
1225  suduHzrava
1226  sudhAdIdhiti
1227  sunaphAyoga
1228  supAkya
1229  suprasannaka
1230  subhASin
1231  sumanoharaNa
1232  suyavasu
1233  sulomadhi
1234  suvihvala
1235  suravIthI
1236  surAmada
1237  suvarNya
1238  suSeNikA
1239  susIman
1240  sU
1241  sUkSmAtman
1242  sUtrakAra
1243  sUpavaJcana
1244  sUryavaMzya
1245  sRtajava
1246  sIrNi
1247  sel
1248  sainAnIka
1249  sodarasneha
1250  somagRhapati
1251  somasaptahautraprayoga
1252  saukumArya
1253  saudhAra
1254  saumI
1255  saurata
1256  sauSmiki
1257  skabdha
1258  stambakari
1259  stIma
1260  staubhika
1261  strIdhana
1262  sthalakanda
1263  sthAtavya
1264  sthAman
1265  sthirapratiSThA
1266  sthaurya
1267  snAnabhU
1268  snu
1269  spariza
1270  spharaNa
1271  sphur
1272  smara
1273  smRtisaMhitA
1274  srastAGga
1275  sraughnIya
1276  svadharman
1277  svavIkSita
1278  svokta
1279  svI
1280  svAdurAti
1281  svapakSa
1282  svaz
1283  svasA
1284  svAbhU
1285  sveda
1286  svocita
1287  haJji
1288  hananIya
1289  hayi
1290  harikeza
1291  harizmazAru
1292  hariman
1293  harSula
1294  haviSmat
1295  hastagrAhaka
1296  hastIkR
1297  hInita
1298  hiMsrajantu
1299  himakuhAya
1300  hiraNyagupta
1301  hava
1302  hUna
1303  hRdayazaithilya
1304  hetumAtratA
1305  hemAGka
1306  hoDiman
1307  hradecakSus
1308  hvala

Supplement: Additions and Corrections

(back to top )
  aMSarUpiNI
  agRhIta
  atisvinna
  anaka
  anunadi
  antara
  apamud
  abjala
  ambujinI
  avagraha
  aSvaka
  AkiMcanya
  Amredita-yamaka
  indrANI
  udgAla
  Rtavya-vat
  kapilAhvaya
  kuTvudI
  khaDgaka
  catur
  jhaTiti
  dIpta
  notseka
  preShyAntevAsin
  raSmi-dhAra
  sarSapa-miSra

Preface

(back to top)

  Title
  Copyright
  Title
  Publisher
  Page v: Preface
  Page vi
  Page vii
  Page viii
  Page ix
  Page x: Postscript
  Page xi: Introduction Section I
  Page xii
  Page xiii
  Page xiv: Section II
  Page xv
  Page xvi
  Page xvii
  Page xviii
  Page xix
  Page xx: Section III
  Page xxi
  Page xxii: Section IV
  Page xxiii
  Page xxiv
  Page xxv
  Page xxvi
  Page xxvii
  Page xxviii
  Page xxix
  Page xxx
  Page xxxi
  Page xxxii
  Page xxxiii: Works
  Page xxxiv
  Page xxxv: Abbreviations
  Page xxxvi: Dict. Order