Brown University

Boehtlingk and Roth Greater Sanskrit Dictionary Scanned Images
Vol 7

PREFACE
NOTES

0001  za
0003  zaMs
0005  zaMs
0007  zaMsatha
0009  zak
0011  zakaTAra
0013  zakuna
0015  zakuntaka
0017  zakti
0019  zaktidhvaja
0021  zakyatA
0023  zakrapuSpI
0025  zagmiya
0027  zaGk
0029  zaMkara
0031  zaGkAmaya
0033  zaGkuphaNin
0035  zaGkhacUrNa
0037  zaGkhinIpha
0039  zaThatA
0041  zata
0043  zatakulIrak
0045  zatadrukA
0047  zataparvadh
0049  zatamukha
0051  zatazAkha
0053  zatAjit
0055  zatin
0057  zatrutA
0059  zanais
0061  zap
0063  zaphaka
0065  zabalAkSa
0067  zabdagraha
0069  zabdavajrA
0071  zabdAloka
0073  zam
0075  zam
0077  zamaka
0079  zami
0081  zambara
0083  zaMbhugiri
0085  zayana
0087  zayyAgRha
0089  zar
0091  zarajanman
0093  zaratkAla
0095  zarabhaketu
0097  zarAvaka
0099  zarIraka
0101  zarkaraka
0103  zardhya
0105  zarvaka
0107  zalaputra
0109  zalAtura
0111  zalyakaNTha
0113  zavasAvant
0115  zazazRGga
0117  zazivaMza
0119  zaSpabhuj
0121  zastraka
0123  zaspa
0125  zAMzapaka
0127  zAkabhava
0129  zAkin
0131  zAkyapAla
0133  zAkhaka
0135  zAGkhalikhi
0137  zANAjIva
0139  zAtapathika
0141  zAnta
0143  zAntika
0145  zAntisadman
0147  zAmana
0149  zAraNika
0151  zArikAkUTa
0153  zArGgaka
0155  zArvarin
0157  zAlabhaJjI
0159  zAlika
0161  zAlI
0163  zAlvaka
0165  zAs
0167  zAs
0169  zAsanadevat
0171  zAstrakAra
0173  zAheva
0175  zikS
0177  zikSApada
0179  zikharAdri
0181  zikhAmUla
0183  ziGkhapa
0185  ziticchada
0187  zina
0189  zibikAla
0191  ziras
0193  zirISa
0195  ziroveSTa
0197  zilAndhas
0199  zilgu
0201  zivaka
0203  zivakkara
0205  zivadUtikA
0207  zivazaktima
0209  zizirakara
0211  zizunAman
0213  ziS
0215  ziS
0217  ziSyAy
0219  zI
0221  zIkayata
0223  zIghrAy
0225  zItaphala
0227  zItahrada
0229  zIrazocis
0231  zIrSapaTTak
0233  zIlaka
0235  zIlin
0237  zukapriya
0239  zukrakara
0241  zukrazocis
0243  zukladhAtu
0245  zuc
0247  zucikarNa
0249  zucimukhI
0251  zutudri
0253  zuddhavant
0255  zuddhimayUk
0257  zudh
0259  zunAsIrin
0261  zubh
0263  zubhaMyA
0265  zubhanAmA
0267  zubhra
0269  zulkatva
0271  zuS
0273  zuSkaka
0275  zuSmada
0277  zUtkAra
0279  zUnyaka
0281  zUr
0283  zUrasiMha
0285  zUlaka
0287  zUlya
0289  zRGgaka
0291  zRGgAraka
0293  zRtakAma
0295  zeya
0297  zeSa
0299  zeSavant
0301  zaibala
0303  zailamRga
0305  zailya
0307  zaizirIyaka
0309  zocya
0311  zoNitatva
0313  zophaghnI
0315  zobhAvatI
0317  zauklikeya
0319  zauNDAyanya
0321  zaurasenikA
0323  zcut
0325  zmazruvardh
0327  zyAmaka
0329  zyAmAGga
0331  zyenakapotI
0333  zrath
0335  zraddhAtar
0337  zram
0339  zramakara
0341  zrayaNa
0343  zravas
0345  zrA
0347  zrAddhin
0349  zrAvaNikA
0351  zri
0353  zri
0355  zri
0357  zri
0359  zri
0361  zri
0363  zrIka
0365  zrIka
0367  zrIgarbha
0369  zrInandana
0371  zrIphalikA
0373  zrIrAga
0375  zrISeNa
0377  zru
0379  zru
0381  zru
0383  zru
0385  zrutakevali
0387  zrutAyudha
0389  zrutikaNTha
0391  zreNika
0393  zreyaHketa
0395  zreSThabhAj
0397  zrotas
0399  zrautanRsiM
0401  zlathIkar
0403  zliS
0405  zliS
0407  zleSmakaTAh
0409  zlokay
0411  zvanvant
0413  zvazuraka
0415  zvas
0417  zvas
0419  zvastanavan
0421  zvAvillomAp
0423  zvetaka
0425  zvetaghaNTI
0427  zvetamUla
0429  zvetAmli
0431  Sa
0433  SaTtantrI
0435  SaTzama
0437  SaDAnana
0439  SaDbhAvavAd
0441  SaNDatva
0443  SaSk
0445  SaSThacandr
0447  SoDazaka
0449  SauData
0451  sa
0453  sa
0455  saMyamaka
0457  saMyuktasam
0459  saMyojana
0461  saMrAga
0463  saMvatsarak
0465  saMvara
0467  saMvartakin
0469  saMvAdaka
0471  saMvid
0473  saMvibhAgit
0475  saMvezanIya
0477  saMzayacche
0479  saMzoSa
0481  saMzritavya
0483  saMsargaka
0485  saMsAraguru
0487  saMsRp
0489  saMskAraka
0491  saMskRta
0493  saMstyAya
0495  saMsthAtya
0497  saMspardhA
0499  saMhatatA
0501  saMhAta
0503  saMhitapuSp
0505  sakarNaka
0507  sakukSi
0509  sakti
0511  sakhi
0513  sagandhin
0515  saMkaTacatu
0517  saMkarAzva
0519  saMkalpaka
0521  saMkIrNatA
0523  saMketaka
0525  saMkrandana
0527  saMkSara
0529  saMkhyaka
0531  saMga
0533  saMgatin
0535  saMgava
0537  saMgopana
0539  saMgrahagrah
0541  saMgrAhin
0543  saMgharSaNa
0545  saMghAvazeS
0547  sacAbhU
0549  sajanIya
0551  sajjana
0553  saMcara
0555  saMcArya
0557  saJj
0559  saJj
0561  saJj
0563  saJja
0565  saMjiti
0567  saMjJAtantr
0569  saNDiza
0571  satRNam
0573  satkSetra
0575  sattriya
0577  sattvapati
0579  satya
0581  satyaka
0583  satyadRz
0585  satyalaukik
0587  satyazIla
0589  satyepsu
0591  satsaGga
0593  sad
0595  sad
0597  sad
0599  sad
0601  sad
0603  sad
0605  sadazva
0607  sadAkAntA
0609  sadAbhAsa
0611  sadRzatva
0613  sadmabarhis
0615  sadyomanyu
0617  sadhamitra
0619  san
0621  sanadrayi
0623  sanAbha
0625  sanutar
0627  sant
0629  saMtatimant
0631  saMtAnaka
0633  saMtoSaNa
0635  saMdarza
0637  saMdUSaNa
0639  saMdehatva
0641  saMdhAna
0643  saMdhika
0645  saMdhinirmo
0647  saMdhyaka
0649  saMnahanIya
0651  saMnidhi
0653  saMnivapana
0655  saMnyAsadha
0657  sapatnakSit
0659  sapiNDatA
0661  saptatitama
0663  saptanalI
0665  saptarazmi
0667  saptasama
0669  saprabhatva
0671  sabrAhmaNa
0673  sabhAjay
0675  sama
0677  sama
0679  samagraNI
0681  samatsara
0683  samanaska
0685  samantavilo
0687  samayakAra
0689  samayAkar
0691  samarcana
0693  samarpaNIya
0695  samavAyatva
0697  samastha
0699  samAgata
0701  samAdeya
0703  samAdhisamA
0705  samAnatra
0707  samAnyA
0709  samAyin
0711  samAvarjana
0713  samAsakti
0715  samika
0717  samira
0719  samIpakAla
0721  samuccAraNa
0723  samutpatana
0725  samuditar
0727  samudra
0729  samudramAtr
0731  samupakrama
0733  samUhaka
0735  saMpattika
0737  saMpada
0739  saMpAtam
0741  saMpIDana
0743  saMpratipat
0745  saMpradhAra
0747  saMpraharSa
0749  saMphala
0751  saMbandhitv
0753  saMbodhayit
0755  saMbhavaparva
0757  saMbhAvitav
0759  saMbhedana
0761  saMbhrAnti
0763  saMmArga
0765  saMmUDhapiD
0767  samrAj
0769  sayUthya
0771  sar
0773  sar
0775  sar
0777  sar
0779  sara
0781  saratham
0783  sarasa
0785  saraha
0787  sarAga
0789  sarUpatA
0791  sargaka
0793  sarj
0795  sarj
0797  sarj
0799  sarj
0801  sarj
0803  sarj
0805  sarp
0807  sarp
0809  sarpakaGkAl
0811  sarpita
0813  sarvaMsaha
0815  sarvagaNa
0817  sarvajJatA
0819  sarvatIrtha
0821  sarvada
0823  sarvanAman
0825  sarvabhAvan
0827  sarvarutaka
0829  sarvavedasi
0831  sarvasAdhu
0833  sarvAGga
0835  sarvAbhibhU
0837  sarvopaniSa
0839  salilakarma
0841  sallakI
0843  savanavidha
0845  savitar
0847  savezIya
0849  savratin
0851  saspiJjara
0853  sah
0855  sah
0857  sah
0859  saha
0861  sahagamana
0863  sahajAnanda
0865  sahapuruSa
0867  sahasaMvAda
0869  sahasraka
0871  sahasrataya
0873  sahasramaGg
0875  sahasrAkSa
0877  sahAdhyAyin
0879  sahitatva
0881  sahoDha
0883  sA
0885  sA
0887  sAMyAti
0889  sAMskArika
0891  sAkuruNDa
0893  sAkSiptam
0895  sAgaragama
0897  sAMkRtya
0899  sAMghaTika
0901  sAtahan
0903  sAtyadUta
0905  sAdi
0907  sAdh
0909  sAdhadiSTi
0911  sAdhanamAlA
0913  sAdhIyaMs
0915  sAdhukarman
0917  sAdhuvRkSa
0919  sAdhyA
0921  sAnubandha
0923  sAntvay
0925  sAMnidhya
0927  sApta
0929  sAmagrI
0931  sAmana
0933  sAmarthyava
0935  sAmAnAdhika
0937  sAmika
0939  sAMpada
0941  sAMbhavI
0943  sAya
0945  sAyArambha
0947  sAraka
0949  sAraGgadeva
0951  sArapattra
0953  sArasana
0955  sArikAmukha
0957  sArthaka
0959  sArvakarmik
0961  sArvaseni
0963  sAvantamizr
0965  sAvitravant
0967  sAsthi
0969  sAhasra
0971  sAhnika
0973  siMhaka
0975  siMhabala
0977  siMhAvaloki
0979  sikthaka
0981  sic
0983  sic
0985  siJjita
0987  sitamaNi
0989  sitetara
0991  siddhayAmal
0993  siddhAntaka
0995  siddhAri
0997  siddhikara
0999  siddhauSadh
1001  sidh
1003  sidh
1005  sidh
1007  sindUrakAra
1009  sindhudatta
1011  siphinnA
1013  siSAsatu
1015  sIdhusaMjJa
1017  sImAkRSANa
1019  sIv
1021  su
1023  su
1025  su
1027  sukala
1029  sukRta
1031  sukRtitva
1033  sukSeman
1035  sukhaMsuNa
1037  sukhabodhan
1039  sukhasaMduh
1041  sukhAsukha
1043  sugati
1045  sugandhimUl
1047  sugla
1049  succhardis
1051  suTT
1053  sutardana
1055  sutRp
1057  sudambha
1059  sudAmana
1061  suduHkhita
1063  sudeva
1065  sudharmin
1067  sudhAmitra
1069  sudhauta
1071  sunikhAta
1073  sundara
1075  supattraka
1077  suparNaka
1079  supiz
1081  suptavigrah
1083  supratIkinI
1085  suprApa
1087  subAhuparip
1089  subhagaMkar
1091  subhara
1093  subhRzam
1095  sumatiMjaya
1097  sumanasy
1099  sumahas
1101  sumukhasU
1103  sumnahU
1105  suraRSi
1107  suratamaJja
1109  surapuSpa
1111  surabhisama
1113  surasakha
1115  surAjan
1117  surAzraya
1119  surUpatA
1121  surohitikA
1123  suvakSas
1125  suvarNaka
1127  suvarNayUth
1129  suvAcas
1131  suvipula
1133  suvRkSa
1135  suzaMsa
1137  suzIla
1139  suSaNana
1141  suSupsA
1143  susaMyata
1145  susaMbhava
1147  susthatA
1149  suhavis
1151  suhmaka
1153  sUktavAkya
1155  sUkSmanAbha
1157  sUcay
1159  sUcIroman
1161  sUtaputraka
1163  sUtraka
1165  sUtray
1167  sUdayitnu
1169  sUnRtAvan
1171  sUrakanda
1173  sUryaka
1175  sUryadhvaja
1177  sUryavAra
1179  sUryodaya
1181  sRjavAna
1183  sRSTikRt
1185  setuka
1187  senA
1189  senAmukhI
1191  seva
1193  sev
1195  sevAbhRt
1197  saikatika
1199  sainyakakSa
1201  sotkarSa
1203  sopAkhya
1205  somakatva
1207  somanetra
1209  somayAjyA
1211  somazUra
1213  somAhuti
1215  saukRti
1217  saucikya
1219  saudhakAra
1221  saupiGgala
1223  saubhAgyaza
1225  saumilika
1227  saumyajAmAt
1229  sauramasa
1231  saulAbha
1233  sauvIrasAra
1235  sauhRda
1237  skand
1239  skandaSaSTh
1241  skandhaprad
1243  skAndaprabh
1245  skhala
1247  stanadAtrI
1249  stabdha
1251  stabh
1253  stabh
1255  stambavatI
1257  stambhIbhU
1259  star
1261  starIman
1263  stimitay
1265  stu
1267  stu
1269  stubha
1271  stokaka
1273  stobhacchal
1275  styA
1277  strItva
1279  strIvAhya
1281  sthagI
1283  sthalakanda
1285  sthaviman
1287  sthA
1289  sthA
1291  sthA
1293  sthA
1295  sthA
1297  sthA
1299  sthA
1301  sthA
1303  sthA
1305  sthA
1307  sthA
1309  sthA
1311  sthA
1313  sthA
1315  sthA
1317  sthA
1319  sthANukarNI
1321  sthAna
1323  sthAnaka
1325  sthAnezvara
1327  sthAyIbhU
1329  sthAsaka
1331  sthitatA
1333  sthititA
1335  sthiraka
1337  sthirayauva
1339  sthUrayUpa
1341  sthUladalA
1343  stheyaMs
1345  snA
1347  snAtakavrat
1349  snAyuka
1351  snih
1353  snehaka
1355  spand
1357  spardh
1359  sparz
1361  sparz
1363  sparzaka
1365  sparzin
1367  spUrdh
1369  spRhAvant
1371  sphATi
1373  sphIti
1375  sphuTatA
1377  sphur
1379  sphUrj
1381  sphoTinI
1383  smayana
1385  smar
1387  smarakathA
1389  smarya
1391  smi
1393  smRtimahArN
1395  syad
1397  syandani
1399  syUmarazmi
1401  sraMs
1403  sravaka
1405  srima
1407  sru
1409  srucay
1411  srotas
1413  svaHkAmy
1415  svakampana
1417  svagrAma
1419  svaj
1421  svatastva
1423  svadoSaja
1425  svadhAmRtam
1427  svan
1429  svap
1431  svaparAhNe
1433  svapnAnta
1435  svabhyakta
1437  svayamaguru
1439  svayaMbhUpu
1441  svar
1443  svarakara
1445  svarasAman
1447  svarUpaka
1449  svargakhaND
1451  svarcana
1453  svarNaprast
1455  svarmILha
1457  svalpadRz
1459  svasamAna
1461  svastika
1463  svastyAtrey
1465  svAgatika
1467  svAdara
1469  svAdvamla
1471  svApaka
1473  svAminIstot
1475  svArtha
1477  svAhAkaraNa
1479  svidhma
1481  svIyIkar
1483  svaira
1485  ha
1487  haMsaka
1489  haMsatA
1491  haMsAsya
1493  hata
1495  han
1497  han
1499  han
1501  han
1503  han
1505  han
1507  han
1509  han
1511  han
1513  hana
1515  hantakAra
1517  hay
1519  hayazirA
1521  har
1523  har
1525  har
1527  har
1529  har
1531  har
1533  har
1535  har
1537  har
1539  har
1541  har
1543  haraNa
1545  harAspada
1547  harikeza
1549  hariNAy
1551  haritAy
1553  haridru
1555  harimizra
1557  harizayana
1559  harIza
1561  hary
1563  harS
1565  harS
1567  harSyA
1569  halISA
1571  havirbhU
1573  havisyanda
1575  havyAza
1577  has
1579  hastaka
1581  hastaprApta
1583  hastighaTa
1585  hastimAyA
1587  hA
1589  hA
1591  hA
1593  hA
1595  hAuyavAdAra
1597  hAnu
1599  hArava
1601  hAriyojana
1603  hAlabandha
1605  hAsta
1607  hi
1609  hi
1611  hiMs
1613  hikk
1615  hiNDIra
1617  hitahita
1619  himakaSAya
1621  himAcala
1623  hiraNyaka
1625  hiraNyajit
1627  hiraNyaroma
1629  hiraNyAzva
1631  hInaka
1633  hIraka
1635  hu
1637  huDut
1639  huhava
1641  hRNIyA
1643  hRdaya
1645  hRdayalekha
1647  hRddhAtrI
1649  hRSIvant
1651  hetuka
1653  hetuvidyA
1655  hemadugdha
1657  hemavala
1659  helaJcI
1661  haidarazAha
1663  hairaNyavAs
1665  hotavya
1667  homaka
1669  holarA
1671  hyastana
1673  hrasvaka
1675  hrAsanIya
1677  hraum
1679  hvar
1681  hvA
1683  hvA
1685  a
1687  agnikuNDa
1689  ac
1691  ativartavya
1693  anAdara
1695  anuvAkIya
1697  antyA
1699  apekSaNa
1701  abhyAsa
1703  ardhaka
1705  abratavant
1707  ahnAya
1709  AnyabhAvya
1711  Aryazis
1713  AhlAdaka
1715  ucchikhaNDa
1717  uddhvaMsa
1719  upazamAyana
1721  Uru
1723  eSa
1725  kanakacampa
1727  kalazi
1729  kArmaNa
1731  kunth
1733  kelita
1735  kSitija
1737  gaNay
1739  guNay
1741  glAnIya
1743  caraNatva
1745  jakS
1747  jJAna
1749  tAnuka
1751  tvaktrANa
1753  divyadevI
1755  dezAvakAzik
1757  dharS
1759  nam
1761  nidrA
1763  nirvairiNa
1765  pakSa
1767  parAGganA
1769  paryAyavAca
1771  pAli
1773  pRthivImant
1775  pratiSTha
1777  prazuci
1779  pruth
1781  vahusAhasra
1783  bhaGgurIkar
1785  bhuj
1787  madyabhANDa
1789  mahApaizAci
1791  mIDhuSmant
1793  yathAphalam
1795  yauvanikA
1797  romaza
1799  vaktra
1801  vart
1803  vAra
1805  vidyAgama
1807  visaMvAditA
1809  vyacas
1811  zamya
1813  zuzrUSitavy
1815  saMvega
1817  samandhakAr
1819  sAptamika
1821  sauna

Preface

(back to top)

  p. 01
  p. 02

Notes

(back to top)